Medimagazin logo

Aile hekimlerinden nöbet resti!

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu imzalı 'Nöbet' konulu genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile aile hekimlerine ve aile sağlığı personellerine acil servislerde ayda 8 saat nöbet görevi hatırlatıldı.
Kaynak: BUGÜN
Aile hekimlerinden nöbet resti!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 Genelge kapsamında ihtiyaç duyulan durumda illerdeki 112, toplum sağlığı merkezi, genel sekreterliklerde çalışan hekim ve sağlık personelleri de dahil edilmesi istendi. Nöbet ücretleri, nöbet tutulan sağlık kurumu tarafından ödenecek. Genelge ile birlikte Kocaeli’de ve birkaç ilde semt polikliniği nöbetlerinin yazılmaya başlandığını Nisan ayının 20’sinden itibaren 81 ilde nöbetlerin yazılacağını anlatan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, "Federasyon olarak 15 bin üye aile hekimimizin nöbete gitmemeleri istiyoruz. Hem aile hekimliği hem de toplum sağlığı için bu nöbete karşıyız." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ‘Nöbet’ konulu yeni bir genelge yayımladı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu imzalı genelge aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının nöbetleri ile ilgili tüm ayrıntılar açıklandı. 2 Ocak 2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu düzenlemenin yapıldığı belirtilen genelge de, “Bu kanunun 52’nci maddesi ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3’üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ‘Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir.’ şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna ‘Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir’ hükmü eklenmiştir.” denildi.

Düzenleme ile tüm sağlık personelinin nöbet hizmetine katkısını sağlamak, sağlık insan gücünün verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesini temin etmek, sürekli mesleki eğitim ve acil sağlık hizmeti pratiklerinin devamlılığını sağlamak amacıyla acil servislerde sunulan sağlık hizmetinde görev almayan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına ayda asgari sekiz saat nöbet görevi verilebilmesine imkan sağlandığı vurgulandı.

Nöbete ilişkin planlamanın her bir aile hekimine ve aile sağlığı elemanına ayda asgari sekiz saat olacak şekilde yapılacağı hatırlatılan genelge de, “Nöbetler aile hekimine ve aile sağlığı elemanına, hastanelerin acil servisleri ve bu hastanelerin semt polikliniklerinde olmak üzere yataklı tedavi kumrularında ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutturulacak. Ancak yataklı tedavi kurumlarındaki nöbetler, öncelikli olarak triyajı olan hastanelerin acil servislerinin yeşil alanlarında, triyajı olmayan hastanelerin ise acil servislerinde tutturulacaktır. Nöbet planlamasında, ihtiyaç ile birlikte aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının görev yerinin nöbet tutulacak yere olan mesafesi, ulaşım imkanları ve süresi de dikkate alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

HEKİM VE SAĞLIK ELEMANLARININ YER ALDIĞI NÖBET HAVUZU OLUŞTURULACAK

Aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının nöbet listesinin il sağlık müdürü, halk sağlığı müdürü ve genel sekreterin katılımıyla teşekkül ettirilen komisyon tarafından belirlenecek. Nöbet listeleri birinci basamak hizmetlerinde aksamaya mahal vermeyecek şekilde, her ayın en geç 20 sine kadar yedek liste ile birlikte düzenlenecek. Aylık sekiz saatin üzerinde nöbet tutulmasını gerektiren ihtiyaç ve zaruret hallerinde illerin sağlık personeli doluluk durumu, nüfusu, coğrafi koşullan, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenecek.

Aile hekimlerinin aylık sekiz saat nöbet tutmalarına ve nöbet tutturulacak sağlık tesisinde görev yapan hekimlerin aylık mesailerinin üzerine 30 saat daha (160+30) hizmet vermelerine rağmen hekim ihtiyacının devam etmesi durumunda düzenleme yapılacak. Nöbet tutulacak hastanede görev yapan hekimler (branşında tek olan veya aktif branş nöbeti tutan uzman hekimler hariç) ile aile hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastaneleri genel sekreterliğinde görev yapan hekimlerin dahil edilmesi suretiyle nöbet havuzu oluşturulacak. Aile sağlığı elemanlarının aylık sekiz saat nöbet tutmalarına ve nöbet tutulacak sağlık tesisinde görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenlerinin aylık mesailerinin üzerine 30 saat ilave (160+30) hizmet vermelerine rağmen ihtiyacın devam etmesi durumunda da düzenleme yapılacak. Aile sağlığı elemanları, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastaneleri genel sekreterliğinde sayılan unvanlarda görev yapanların dahil edilmesi suretiyle nöbet havuzu kurulacak.

NÖBET ÜCRETLERİ, NÖBET TUTULAN SAĞLIK KURUMU TARAFINDAN ÖDENECEK

Nöbet listesi hazırlanırken sağlık personelinin eşit ve sıralı şekilde yer almasına azami dikkat gösterilecek. Ayda asgari sekiz saatin üzerindeki nöbetlerde istekli olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına öncelik verilecek. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanına nöbet planlaması hafta içi sekiz saat ve gece 24.00'e kadar, hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere, mesai saatleri ve çalışma süresi (haftalık 40 saat) dışında yapılacak.

Nöbet tutan tüm personelin bu hizmet kapsamındaki yemek, yer, malzeme vb. ihtiyaçları nöbet tutulan sağlık kuruluşu tarafından karşılanacak, ulaşım konusunda gerekli kolaylık gösterilecek. Nöbet listesi hazırlanırken, nöbet listesinde icap nöbeti, adli tabiplik ve defin hizmetlerine ilişkin nöbet listeleri de dikkate alınacak. Nöbet ücretleri, nöbet tutulan sağlık kurumu tarafından ödenecek.

15 BİN AİLE HEKİMİNE NÖBET GİTMEMELERİ TAVSİYESİNDE BULUNACAĞIZ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, genelgenin tamamlanması ile birlikte Kocaeli’de ve birkaç ilde semt polikliniği nöbetlerinin yazılmaya başlandığını söyledi. Nisan ayının 20’sinden itibaren nöbetlerin bütün Türkiye’de yazılacağını anlatan Tiyekli, "Federasyon olarak nöbet sistemine alt yapısı tam olmadığı için karşıyız. AHEF olarak nöbetlerin tutulmaması konusunda mücadelemiz devam edecek. Mücadelemiz özellikle nöbete gitmeme konusunda aile hekimlerini uyaracağız." dedi.

Aile hekimlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası bulunduğunu kaydeden Tiyekli, "Bu sigorta sadece aile sağlığı merkezleri için geçerli. Biz hastane veya başka bir merkezde görev yaptığımız zaman bu sigortanın geçerliliği yok. Eğer vatandaşın bir aile hekimi ile ilgili açtığı dava da aile hekimi mesleki sorumluk sigortasından mahrum kalacak. Bununla ilgili ne kanunda ne de genelgede bir düzenleme yok. Yataklı tedavi hizmet yönetmeliğine göre acilde çalışacakların eğitimli olması lazım. 22 bin aile hekimi içinde acil sertifikası olan yok gibi. Çok sınırlı sayıda arkadaşımızda var. Acil işi bir ekip işidir. Ben acile gittiğimde hemşire ve röntgen teknisyeni beni tanıyacak. Ama ben şimdi ayda bir defa gideceğim hiç kimseyi tanımayacağım ve orada acil hizmeti vereceğim bu vatandaş mağduriyetine sebep olacak. Yarın acil servislerden şikayetler artacak ve acil servisler tıkanma noktasına gelecek." diye konuştu.

Federasyon olarak 65 ilde üye derneklerinde 15 bin üyelerinin bulunduğunu anlatan Tiyekli, "Federasyon olarak birkaç gün içinde nöbet tutulmaması konusunda bir karar alacağız ve bu kararı tüm üyelere ve diğer aile hekimlerine ileteceğiz. Bu şekilde nöbet tutulması hem aile hekimlerimiz için hem de toplum sağlığımız için tehlike arz etmektedir. Hem aile hekimliği hem de toplum sağlığı için bu nöbete karşıyız. Acile gerekli önem verilmeli." açıklamasında bulundu.

aile hekimi
nöbet
genelge
kaç nöbet
torba yasa
ahef
lütfi tiyekli
Yorum (61)
dr cesuryürek
(AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, "Federasyon olarak 15 bin üye aile hekimimizin nöbete gitmemeleri istiyoruz. Hem aile hekimliği hem de toplum sağlığı için bu nöbete karşıyız." diye konuştu. Bak sen. Yasaya, yönetmeliğe, genelgeye isyan ve isyana teşvik! Peki bu isyana destek verenlerin sözleşmesi feshedilirse AHEF bunun altından kalkabilecek mi?
0
Cevapla
dr.temel
Bu yasa ve genelge anlamsız bir inadın ürünüdür. Bu konu daha önce tartışıldı. Aile Hekimleri acil servislerde nöbet tutamaz. 25 yıldır acil servis yüzü görmemiş insanlara , kalp krizi geçiren bir hastayı hangi cesaretle emanet edeceksiniz? Ortaya çıkan malpraktis davalarında muhatap kim olacak? Acil hekimliği bir tıp disiplinidir. Acil eğitimi almayan bir hekimin bu şekilde hastaya müdahale etmesi cinayete tam teşebbüstür.
0
Cevapla
doğan şen
sana ne adını bile yazamayan çakma cesur yürek
0
Cevapla
drtk
Acil nöbetlerini dermatologlar gözcüler ftr ciler ve patologlar tutsun daha deontolojik olur.
0
Cevapla
mehmet akbay
TÜRKİYEDE 22 BİNE YAKIN AİLE HEKİMİ VAR.BUNLARIN KAÇ TANESİ AİLE HEKİMİ UZMANI. DÜNE KADAR ACİL SERVİSTE ÇALIŞAN ARKADAŞLAR BİR HAFTALIK KURSLARLA AİLE HEKİMİ OLDULAR.AVRUPA STANDARTLARINDA BİR AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI OLSAYDI TABİKİ ACİLDE AİLE HEKİMLERİNİN NÖBET TUTMAMASI GEREKİRDİ.ANCAK DURUM BÖYLE DEĞİL
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir