Medimagazin logo

Yardımcı doçentlikle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! İşte 'Doktor öğretim görevlisi'nin tüm ayrıntıları!

Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yardımcı doçentlikle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! İşte 'Doktor öğretim görevlisi'nin tüm ayrıntıları!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görevli "profesör", "doçent" ve "doktor öğretim görevlileri"nden oluşacak.

"Doktor öğretim görevlisi", doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanıyor.

- Yönetim Kurulu oluşturulacak

Üniversitelerarası Kurul oluşumunda yer alan "Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör" ibaresi, madde metninden çıkarılıyor.

Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulacak.

Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak.

Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilecek. Süresi dolan üye yeniden seçilebilecek. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanacak. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı ödenecek.

Üniversitelerarası Kurul, doçentlik yeterlik belgesi başvurularında adayların yeterli yayın ve çalışmaya sahip olup olmadığına karar verecek ve yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi düzenleyecek.

Kurul, yükseköğretim kurumları dışından yapılacak doçentlik başvuruları için ek koşulları belirleyecek ve başarılı olanlara doçentlik unvanı verecek.

- Doktor öğretim görevlisi

Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan "doktor öğretim görevlisi" kadroları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilecek.

İlan edilen bu kadrolara en çok 4 yıl süre ile atama yapılacak. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Bunlar, yeniden atanabilecek.

Doktor öğretim görevliliğine atanmada aranacak şartlar şunlar olacak:

"Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak."

Üniversiteler, doktor öğretim görevlisi kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.

- Doçentlik ve atama

Doçentlik yeterlik belgesi başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda 2 kez yapılacak. Doçentlik yeterlik belgesine başvurabilmek için şu şartlar aranacak:

"Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.
Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak."

Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi verilecek.

Üniversiteler, doçent kadrosuna atama için, doçentlik yeterlik belgesine sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.

Doçentlik yeterlilik belgesine sahip olanlar başlıca uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvuracak.

Üniversite Yönetim Kurulu, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş profesörden oluşan bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit edecek. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunamaması halinde, jüri, üç üye ile teşkil edilebilecek. Asıl üyelerden en az üçü üniversite dışından seçilecek.

Jüride yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıktan ayrıntılı raporlarını rektörlüğe gönderecek. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınacak. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra atamayı yapacak.

Yayın ve eser incelemeye ilişkin esas ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkanlacak yönetmelikle belirlenecek.

- Kendi isteği ile ayrılan öğretim üyelerine dönüş hakkı

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan öğretim yardımcıları, talepleri ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde haftada azami 12 saat ders verebilecek

Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri, başvuruları üzerine bu kanun hükümleri çerçevesinde durumlarına uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları kurumlarına dönebilecek.

- Tezsiz yüksek lisans ücretleri

Teklifle, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisiyle ilgili düzenlemeye gidilecek.

Buna göre, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılacak. 

İlgili kanun ve mevzuatlar ile cetvellerdeki "yardımcı doçent" ifadeleri, bu ünvana ilişkin atıflar, "doktora öğretim görevlisi" olarak değiştirilecek.

Yükseköğretim Personel Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, doktor öğretim görevlilerinin mali hakları düzenleniyor. Bu kapsamda yapılacak değişiklikle doktora öğretim görevlisi kadrosunda bulunanlara Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının yüzde 175'i, her ay üniversite ödeneği olarak ödenecek.

Yükseköğretim kurumlarında çalışmasına ihtiyaç duyulan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak.

Böylece bu personele ilişkin Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetki yükseköğretim kurumlarına aktarılacak.

Halihazırda "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına atanmış sayılacak.

yardimci docentlik
tbmm
doktor öğretim görevlisi
Yorum (12)
himmetdede
biz ne yazsak faydasız.klavyeye yazık. "yardımcı doçentlik" kalkacak diye başlandı. ee tamam. kalktı adına "doktoralı öğretim üyesi "dendi. görev tanımı aynı .eskiden de başasistan deniyordu. isim değişti. ama 70 puanı tutturamayanların oluşturduğu kulis ile 55 puana çekildi."hello my name is dr brown. I have two sisters and one brother" düzeyinde ingilizce yeterli olacak. asıl değişiklik yardımcı doçentlik değil. Doçentlikte zor olan kısım sınav kalkıyor. Tamamen subjektif "yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak." yeterli oluyor. Bence tıp 4 yıl, uzmanlıklar da 2-3 yıl olmalı. yıllar önce , doçentlik sınavını verip de kadroya atanamayana "eylemsiz doçent" denirdi. şimdi şöyle olacak "merhaba ben doçent dr mehmet" cevap nasıl yanı "sınavlı mı sınavsız mı?" sınavsız ise hemen kaç oradan durma... kaliteyi düşürerek bilim ve tıpda eğitim öğretim ve hizmet seviyesi" artar mı.? niye böyle oldu. çok basit yine birileri doçent olamıyor. yeni üniversite ve EAH'larda istenilen isimler doçent olamıyor. serzenişler başladı. olay budur. çare ? çare edinimi siyaseten yani yasa ile kolaylaştırmak. bu oldu. bizimkiler turnikeden geçemiyor , kapıyı aç kapıyı... canlı örnek:bizim ana bilim dalında 2 yard doç vardı. biri geçen yıl yayın, dosya, sınav, sınava hazırlık derken kabuslara girdi ve geçt.i diğeri biraz yaylacı idi, sınava girmedi. girmeyen şimdi doçent olacak. hatta sınavla geçen henüz doçente kadro açılmadı. seneye sınavsız doçent'e açılacak sınavlı doçent'e açılmayacak. sınavlı doçent te özel hastaneye kaçacak. onun yaptığı işi bölümde yapan başkası yok. ince mikro bir iş. eee şimdi kalite böyle mi korunur.
7
Cevapla
A
Sözlü kalktı mı şimdi
5
Cevapla
doktor bu ne
"cambaza bak" deyimini bilirsiniz. Milletin dikkatini bir noktaya , çekipr, bu arada asıl yapılmak isteneni kaş-göz arasında gerçekleştirmek için kullanılır. basında, kamuda "yardımcı doçentlik değişiyor, yardımcı doçentliiği değiştiren yasa mecliste" diye söz ediliyor. yukardaki taslağı ki yarın öbür gün yasalaşır : yardımcı doçentlikte değişen isim ve yabancı dil puanın 70 den 55 düşürülmesi. insaf 70 fazla ise 65 yap, 55 ne oluyor. belli ki 70 puanı alamayan çok insan var. ben çevremde bu sınavadan 70 ve üstü alan çok insan bilirim. 70 alan bile sadece kendi dalıyla ilgili temel kitapları makaleyi okur. o kadar. yabancı dil konuşamaz,makale yazamaz. kongrelerde bildiri sunamaz bir cümle kurup tartışmada soru soramaz. buna defalarca tanık oldum. iste 70 70 diye çok buldukları bu düzeyde. halbuki orta okuldan beri herkes yabancı dil dersi alır!!!! asıl konu bu arada "cambaza bak" dediğim doçentlikte işin bel kemiği sözlü ve pratik sınav kalkıyor. patagonya tıp dergisinde bir makale yaz, doçent olmak için yeterli. o kadar yeni tıp açıldı, tüm EAH'lar tıp fakültesi kapsamına alındı belli ki o sınavı aşamıyorlar ve sınav kalkıyor. eee sınavla doçent olan ne olacak.?oğlum geçen yıl doçentlik sınavında "çakmıştı" ben çok üzülmüştüm. oğlum bana " dert etme baba bir yol bulunur, burası Türkiye" demişti. ben de "oğlum bu işin Türkiye ile ne ilgisi var. bu evrensel bir sistemdir. doçentlik olmayan ülkelerde (anglosakson) PhD vardır o çok daha zordur ve juri önününde tez sınavın vardır yine sınavdır." demiştim... Oğlum benden 25 yaş genç ama olayı yakalamış burası Türkiye imiş. Haklı çıktı. Ne yapalım. Bir gecede tüm EAH lar da tıp fakültesi statüsüne kavuşmuştu ne oldu kalite arttı mı, oradaki akademik unvanlı meslekdaşların özlük hakları düzeldi. ama bu yasadan sonra artık elini sallasan doçente değer. öğrenciye,asistana,uzmana ve hastaya hayırlı olması dileğiyle...
12
Cevapla
Frankie Bellevan
Zaten Beka Sorunu olduğunu iddia ettikleri Memleketin En Önemli Sorunu da Buydu... Büyük iş Başarmışlar..( ! ) Gemi Her taraftan Su alıyor , Uğraştıkları Şeylere Bakın... Cambaza bak Cambaza Taktiği.. Elleri Ayakları Çakşadı.. İyice Şaşırdılar...
13
Cevapla
Nil Şen
Yard doçler öğrv görevlisi olunca maaşlar nasıl olacak, şuanda aralarında çok fark var düşecek mi?
6
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir