Medimagazin logo

TTB’ye arz ederim…

Kaynak: MEDİMAGAZİN OKUYUCU KÖŞESİ
TTB’ye  arz ederim…
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

     --- Bu zamana kadar mensubunuz olan üyelerinizden , Doçent-Profesör seviyesine gelmiş uzmanlarınızın dâhi Tam Gün-Part time uygulamasından ne anladığını ve ne anlaması gerektiğini bir türlü şekillendirememiş olmanızdan dolayı her kesim için doğan mağduriyetlerin nasıl telafi edileceğinin yanıtlarının verilebilmesini..

 

----Muayenehane hekimliğinin ne olması gerektiği ve ne şekilde sürdürüleceği ile ilgili bundan böyle uyumlu bir şekilde özel muayenehanelerden hizmet almak isteyen büyük bir çoğunluğun ve onlara yardımcı olmak isteyen özverili üyelerinizin ve meslek arkadaşlarınızın nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili yapıcı düşüncelerinizin ve çözüm önerilerinizin açıklanabilmesini…

 

----Uzman-Doçent-Profesör düzeyine gelmiş Tıp Bilim insanlarının emeklerinin başka bir çok meslek grubu ile kıyaslanamayacak kadar spesifik ve özverili apayrı bir kulvarda yoğunlaştığı göz ardı edilmeyerek ,layık görüldükleri maaş düzeyinin bir polis memuru veya uzman çavuş ile bir tutularak ,oysa o meslektaşlarınızın her birinin her gün bir özel tim mensubu ile aynı tehlikeleri taşıyarak mesailerini tamamladıkları ,gerek mesleki tehlikeler gerekse de hizmet verilen insanlar ve onların ultra ajite-hassas yakınları açısından ne gibi muamelelere maruz bırakıldıkları ve salt uyuşturucu madde müptelalarının bile tek başlarına taarruz tipi el bombası misali tehlikeler içerdikleri  kabul edilerek ,maaşlarının hiç olmazsa aynı zorlukları ve emekleri sarf etmedikleri bilindiği halde hiç olmazsa bir mülki amir-bir tabur komutanı-bir yargı mensubu veya hiç olmazsa bir belediyede sözleşmeli bir bilmem ne uzmanı kadar  bile olabilmesi için ne gibi uğraşlar verileceğini..

 

----Bundan yaklaşık 15-20 yıl kadar  önceleri gerek pratisyen gerekse de uzman düzeyindeki üyelerinizin bir mülki amir kadar maaş ve emekli olduğunda da en az onlar kadar emekli maaşı alabilmeleri söz konusu iken şimdilerde onların yarısı kadar bile maaş ve emeklilik maaşını elde  edemeyişlerinin nedeni ve bundan sonraki hak edişlerinin daha da olumsuz durumlara dönüşmeyeceği ile ilgili görüşlerinizin öğrenilmesi..

 

--- Bundan 15-20-25 yıl önceleri bırakın bir mensubunuzun dayak yiyerek kafasının kırılmasını, beyaz önlüğünün bir tek düğmesi bile koparıldığında en az bir resmi güvenlik görevlisi veya adli yargı mensubuna bu hakaretamiz davranış yapılmışçasına cezalandırılması işten bile değil iken, şimdilerde en şiddetli ölümüne saldırılar dahi saldırganların bir beş yıl daha sabırlı oldukları takdirde yine aynı davranışlarına devam eyleyebilecekleri şekilde caydırıcılıktan  uzak cezai yaptırımsızlıklara uğratılmalarına daha ne kadar sabırlı olunabilineceği ve çözümü konusundaki girişimlerinizin gidişatı hakkında bilgi sahibi olma hakkımızın ne olacağı…

 

---Ülkemizin Barolar Birliği veya Eczacılar Birliği ve hatta Esnaf ve sanatkârlar Birliklerinin bile tek bir ses ve nefes gibi ortak akıl düzeyinde hareket etme beceri ile yetenekleri mevcut iken, mevcut Tabipler Birliğinin adı üstünde yazan birliklerini, pratisyenleri ile, Aile Hekimleri ile ve Asistanları- Uzmanları-Doçentleri ve Profesörleri ile tek vücut olarak gerçekleştiremeyişlerinin incelenmesi için Üniversitelerde ,”sağlıkçıların bir araya gelemeyişlerinin dayanılmaz anlamsızlığının araştırılması” anabilim dallarının kurulmasının gereğini düşündürtecek kadar vurdumduymazlığın devamlılığı konusundaki görüş ve düşüncelerinizin ve yaptırımlarınızın öğrenilmesinin mümkün olup olmadığı hakkındaki yanıtlarınızın ne şekilde olacağı..

 

---Performans adı verilen sözde hak edişler ile ilgili  olarak,hiçbir kamu kurumunda görülmediği üzere,suçluları zamanında ve sayıca-oranca yüksek yakalayan-yakalayamayan güvenlik görevlilerine veya zanlıları mâhkum-tahliye ettiren adliye mensuplarına, veya öğrencilerini Üniversitelere kazandıran-kazandıramayan öğretmenlere vb. gibi çok çeşitlendirebileceğimiz şekillerde aylık hak edişler şeklinde maddeten ödüllendiren-cezalandıran bir sistemin uygulanmayıp da bu yöntemin sadece ve sadece Tıp Doktorları kamu görevlilerine uygulanmak zorunda bırakılışı ile ilgili bu durumun daha ne kadar sürdürüleceğinin ve önlenmesi için ne gibi girişimlerde bulunulacağı ile ilgili görüşlerinizin öğrenilip öğrenilemeyeceği hakkındaki yanıtlarınızın ne olabileceği…Yine bu performans uygulamaları ile ilgili olarak mağdur olan Tabip-sağlık personeli-vatandaş-SGK-Millet-Devlet düzeyinde bir istatistik yapılıp yapılmadığı veya bundan sonra emsal teşkil etmesin diye yapılıp yapılamayacağı hakkındaki görüşleriniz..

 

---Aile Hekimliği adı altında revize edilmeye çalışılan 1.Basamak sağlık hizmetlerinin bir nevi dayatmaların güdümünde re’sen uygulayıcısı olan Aile Hekimi neferlerinin bünyenizde kabul görmeyerek ön yargılı tutum ve davranışlarınıza mazhar olarak üvey evlat muamelesi görmekten ve kamu görevlisi kabul eyleyebilmeniz için daha ne kadar beklemekten bıkkınlık gelmesinden imtina edebileceklerini düşünebiliyorsunuz ve konu ile ilgili görüş ve duygulanımlarınızın ne olabilebileceği..  

 

--- Asistanların yetiştirilmesi sırasındaki öğretim üyesi seviyesindeki hocaların asistanların üzerindeki mobbingleri ile nöbet sürelerinin uzunluğu ile nöbet sonrası da mesailerine uykusuz bir şekilde devam ederek ve hatta aynı hocaların özel hastalarının bilumum iş ve işlemlerine de yetişmeye çalışmaları konusu hakkında bu gibi uygulamalara devam eyleyen öğretim üyesi  ve hedef olan asistan kitlesinin durumları hakkında tabip odası düzeyinde tahkikatların yapılıp yapılmadığı ve sonuçları ile yaptırımları hakkında bir bilgi sahibi olup olamayacağımız hakkındaki düşüncelerinizin neler olduğu…

 

----Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de Üniversite Hastanelerindeki part-time çalışma onayları olan mensuplarınızın part yerine adeta pırt –time denilecek kadar az ve numunelik çalışanlarının çalışmaları nedeniyle gelen tepkiler üzerine Tam Gün Yasasının acımasız bir şekilde yeniden torna-tesviyeden geçirilmeden hortlatılarak , bütün samimiyetleriyle-özverileriyle ve kurallara uygunluğu tartışmasız kabul görmüş çoğunluk mensuplarınızın mağdur olmasına yol açacak şekil de “Tam Güm” yasası halinde çıkartılması ve yürürlüğe konulması  sürecine yol açan üyeleriniz  ile ilgili bir günah çıkartma operasyonunun bile yapılıp yapılmadığı ile ilgili görüş ve düşünceleriniz ve geçmişe yönelik muhasebenizin olup olmadığı…

 

---Operatör mensuplarınızın hali-hazırda ve efsane haline gelmiş “Bıçak parası” denilen utanç verici yöntemlerin yasal bir uzlaşma zeminine kavuşturulması şeklindeki çalışmaların yapılarak adeta sanatını icra eden sanatçıya sanat eserinin karşılığının SGK Tarafından hakkıyla ödenmesi misali yöntemler bulmak yerine bu umutsuz mevzunun sürüncemelerde bırakılarak tüm camianın zan altında bırakılmasının ve hedef haline getirilmesinin önlemeyişinin dayanılmaz hafifliği şeklinde belirsizliklerden kurtarılamayışı ile ilgili back-ground’unuzda arşivleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili yanıtlarınız…

 

---Hem özelde hem-i de tüzelde çalışan üyelerinizin, vatandaşın muayenehanelerden geçmeden yatış ve ameliyatlarının yapılamayarak ve hatta yatış ve ameliyatları sırasındaki tetkiklerinin şimdilerde hemen hemen her hastayı kapsayan sgk şemsiyesi altında yapıldığı , ancak öncelerde ücret-i mukabilinde muayenehanelerde yapılan işlemlerin tetkik-laboratuar boyutlarının bir tür gratis örneği ile kamu kurumlarında yapılması suretiyle bedavaya getirilerek üniversite ve/veya Bakanlık döner sermaye-sgk kurumlarının zarara uğratılması ile ilgili bu zamanlara kadar bir tek uyarı veya açılmış ve emsal teşkil edecek tahkikatlarının varlığının sorgulanması söz konusu mudur?

 

--- Özel Hastane ve Tıp Merkezi gibi Sağlık Merkezlerinde çalışan her seviyedeki Tabip üyelerinizin gerekli-gereksiz tetkik-laboratuar-operasyonların etik kurallar dahilinde sürdürülüp sürdürülmediği ve “tamamen duygusal” nedenlerle yapılabilen iş ve işlemlerin soruşturulması ile resmi ödeme kurullarının zararının söz konusu olup olmadığı ile ilgili tahkikatların tarafınızdan da araştırılması ile ilgili açıklamalarınızın mevcudiyeti …Ayrıca Her özel-tüzel sağlık kurumlarında görevli mensuplarınızın Medikal ve ilaç firmalarının ürünleri ile ilgili forse tatbiklerden doğan şişirilmiş kasıtlı yekün tutan bedellerinin hakkaniyete uygunluklarının araştırılması ile ilgili adilane çalışmalarınızın varlığı..

 

---Hekim ve diğer birlikte çalıştığı hekim dışı sağlık personelinin yaptığı hataların düzeltilmesi ve tekrarını önleyebilmek ve en azından oranının düşürülmesi için sürekli Tıp Eğitimleri şeklinde varlığınız ile bütünlük arz eden bir şekilde uzaktan bile olsa bu zamanlara kadar tatbik edilmiş, yapıcı-yol gösterici çalışmalarınızın sayıları ve kapsamları ile ilgili bir istatistiğinizin varlığı ve bundan sonrası için planlarınızın mevcudiyeti hakkındaki görüş ve düşünceleriniz…

 

---Zorunlu Mesleki-Mali  Sorumluluk Sigortası gibi hiçbir kamu çalışanına şu ana kadar uygulanmayan ve hatalı karar veren yargı mensuplarının bile ülke dışı ve içi üst temyiz kurullarında karara bağlanmış tazminat miktarlarının dahi Devlet tarafından üstlenildiği bir vak’a iken Tıp Doktorları mensuplarınızın yaptıkları veya yapacakları hataların tazminat davaları açılması sonucunda kazanılmış bedellerinin ödeneceği fonun yine aynı mensuplarınız tarafından takviye edilmesi garabetinin iptali için yetkili makamlar nezdinde verilen uğraşlarının varlığı ve ayniyle vak-i sürdürülmesinin nedenleri ile ilgili bir arşivlemenin tarafınızdan açıklanabilmesini..

 

---Mecburi hizmet olarak adlandırılan Tabiplere zorunlu görev alanları belirlenmesi uygulamasının özendirilerek gönüllü yapılması alternatifi yerine halen Güvenlik Görevlilerine uygulanan 1.şark-2.şark-ve hatta 3.şark misali ,1.pratisyenlik sonrası-2.uzmanlık sonrası-3.üst ihtisas sonrası gibi zorunlu şark hizmetleri şeklinde paralellik göstermeye devam etmesi ancak güvenlik görevlilerine verilen okul eğitim sürelerinin bile kamu hizmet sürelerinden sayılması ile emekliliklerinin bile bu nedenle erkene alınması ve hatta bir yıl -12 ay çalışmalarının bile iş güçlüğü ve riskleri nedeniyle 15 ay sayılabilmesi gibi telafi mekanizmalarının nedense işlerinde güçlük ve risk olmadığı düşünülen spesifik ve özel tanımlı üst ihtisas  yapmış operatör mensuplarınızın dahi yararlanamadığı mekanizmalar olarak halen düpedüz durması ile ilgili yasal boyutlarda hak arama çalışmalarınızın varlığı ve arşivleme çalışmalarınızın mevcudiyeti ile ilgili bilgilendirmelerinizi…

 

--- Bir zamanlar İş Yeri Hekimliği yapılması hakkındaki yönetmelikler gereği eğitim ve sertifikalandırılmalar gibi  yetkilerinizin elinizden alınması öncelerinde , mazideki ,iş yeri hekimliği yapma yetkisinin Tabip odalarındaki eş-dost-sempatizan gibi torpillilere öncelik verilmesi aşamalarında, sertifikaların zaman aşımının 2-3 yıl gibi kısa sürelerde dolarak , yenilenmeleri için(B) grubu,(C )grubu gibi neredeyse Z’ye kadar uzanacak ve her seferinde bir memur maaşı kadar eğitim-öğretim ve sertifika tazeleme ücretlerinin alınmasının icat edilmesi  örneğinde olduğu gibi halen bir takım oda üye aidatlarının toplanarak mazidekilerle birlikte hangi Birlik amaçları için harcandığının muhasebesinin ve hesabının verilebilmesi ile ilgili bir çalışmanızın olup olmadığı hakkındaki açıklamalarınızı….

 

--- Yaklaşık 120 bin civarı kayıtlı-kayıtsız Tıp Doktoru ünvanlı kariyerli-kifayetli ve liyakate haiz gönüllü-re’sen doğal üyeniz ve mensubunuzun bulunduğu Ülkemin Tabipleri Birliği gibi bir güç birlikteliğinin yönetici kurulları yönetenlerinin siyasetle dans figürlerine ağırlık verilerek birlik bireylerinizin hak-hukuk mücadelelerinin sekteye uğratılmak zorunda kalınmasının ve aziz ülkemizin haysiyetli-şerefli ve varolan süreçte hemen hemen hiçbir suçu-dahli olmadığı apaçık ortada duran onurlu meslektaşlarınızın yıpratılmış –rendelenmiş onur profillerinin yükselen grafiğinin ivmelenmelerinin önüne geçilmesi için daha ne kadar sabretmeleri gerektiği ve ayrıca ayrılıkçı bir terör örgütü yandaşları ile kahraman  vatan evladı  şehitlerimizin sözde demokratlık ve eşitlik adına aynı kefelerde değerlendirilmesi zafiyetlerinin önlenilebilmesi için de bir o kadar daha sabır gerektirip gerektirmeyeceğinin açıklamalarını , ilaveten de bu kadar birlik bireyi sayısını ihtiva eden bu yapılandırmanın Sağlık Bakanlığı ve halk ile vatandaş hekimleri nezdinde giderek itibar kaybetmenin rüzgarlanmalarına maruz kalmasının önlenemez yükselişinin her kesimin lehine düzeltilmesinin yaratılıp yaratılamayacağının ve bu devinimsizliklerin ve örselenmelerin engellenmesi çalışmalarının geçmişte yapamadıklarımız gelecekte de yapamayacaklarımızın teminatıdır şeklinde bir intiba uyandıran halen görevi başındaki kadrolarla yapılması kararlılığında olduğunuzun teyidinin de naçizane yukarıdaki satırlarla talep edilen arz-dilek ve temennilerimiz misali konuların açıklamalarının da Birliğimizin yetkili ve etkili birimleri tarafından yanıtlandırılabilmesini , haddim olmayarak Saygılarımızla Arz ederim…

 

 

 

Dr.İlhan KORKMAZ

ATAEVLER ASM / NİLÜFER-BURSA

ttb’ye
arz
ederim…
Yorum (23)
EVREN BESLER
ASIL OKUMASI GEREKENLERİN OKUMASI DİLEĞİ İLE HELAL OLSUN; SÖYLEYECEK BAŞKA SÖZ YOK....
0
Cevapla
mehmet
tüm söylenenlere katılıyorum. Bu kadar büyük bir camiaya hitap eden TTB'nin. sağlık çalışanlarınınsorunlarıyla ilgileneceğine,hiç ilgisi olmayan lüzumsuz işlerle ilgilenmesini anlayamıyorum.
0
Cevapla
Dr.SK
İlhan bey öncelikle yazınızın hepimizin dıuygularını dile getirmesi nedeniyle teşekkkür ederim. Yazınızı umarım Eriş Bilaloğlu ve diğer tabip odası sitelerine de yollamışsınızdır. Ama ben son yaşanan süreçte TTB'nin sessizliğini öğretim üyeleri için yapılan pazarlıklara bağlıyorum. Ama en büyük hata da biz de. Çünkü üç büyük şehirin tabip odası başkanlıklarına prof ları getirdik. Süreç böl parçala, yok et şeklinde devam etti.
0
Cevapla
Bayram
TTB'nin CHP gibi muhalefet partisi hissiyatı... Mesleki değil siyası söylemleri... Ne yazıkki siyasi nezaketi de bilmemeleri...
0
Cevapla
uzman
çalışma saatleri ve özlük hakları konusunda ne gibi bir işlemler yapılacağı, mesela icap nöbetlerinin de çalışma mesaisinden sayılması gerektiği halde, bir girişimde bulunulup bulunulmayacağı; nöbet sonrası, icap sonrası izinlerin, hocaya, başhekime, vali ya da kaymakama bırakılamayacak kadar özel ve önemli olduğu, hastanelerdeki öğlen arası mesailerin sanki tatilmiş havası yaratılarak, total mesai süresinin uzatılması konusunda ne yapılacağı; radyasyonla çalışan birimlerin hangi bilimsel gerekçelerle çalışma sürelerinin uzatıldığı konusunun tekrar gündeme alınıp alınmayacağını da sayın TTB yetkililerinin dikkatine arz ediyorum.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir