Medimagazin logo

Tabip-Sen, hekimlerin taleplerini sıraladı: 'Daha azını kabul etmiyoruz'

Tabip-Sen, özlük talepleri, şiddetle ilgili talepler ve hukuki talepler olmak üzere üç ana başlıktaki taleplerini sıraladı. Tabip-Sen'in talepleri arasında sağlıkta şiddet suçunun TCK ve CMK kapsamına alınması ve sabit ek ödemenin kaldırılması gibi konular yer alıyor.
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Tabip-Sen, hekimlerin taleplerini sıraladı: 'Daha azını kabul etmiyoruz'
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

14-15-16 Mart tarihlerinde iş bırakma eylemi düzenleyecek olan Tabip-Sen, özlük, sağlıkta şiddet ve hukuki olmak üzere üç ana başlıktaki taleplerini sıraladı.

"Son yıllarda o kadar çok haksızlığa uğradık ki; derdimiz, sözümüz sayfalara sığmaz." ifadeleriyle taleplerini sıralayan Tabip-Sen sıralananların asgari talepler olduğunu belirterek "Daha azını kabul etmiyoruz." dedi. Buna göre Tabip-Sen'in sağlıkta şiddet suçuna ilişkin talepleri şöyle:

1. Sağlıkta şiddet suçu, TCK ve CMK' da yer almalıdır.

2. Sağlıkta şiddet; katalog suçlar kapsamına alınmalı, şiddet olayına karışan kişiler tutuklu yargılanmalıdır.

3. Sağlıkta şiddet davalarında cezalar paraya çevrilememeli, ertelenememeli, indirim uygulanmamalıdır. Bu konuda yasada boşluk bırakmayacak şeklinde düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

4. Sağlıkta şiddet olaylarında -şikayete bağlı olmaksızın- doğrudan kamu davası açılmalıdır.

5. Sağlıkta şiddet olayının failleri, olayın vuku bulduğu hastanenin -acil sağlık hizmetleri dışında- sağlık hizmetlerinden istifade edememelidir.

6. Her Aile Sağlığı Merkezine, mesai saatleri süresince mutlaka bir güvenlik görevlisi bulunacak şekilde görevlendirme yapılmalıdır.

7. "Hekim Hakları Yönetmeliği", ivedilikle hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır.

8. Güvenlik görevlilerinin sağlıkta şiddet olaylarında müdahale yetkileri arttırılmalı ve hukuki güvenceye alınmalı, görevini yerine getirmeyenlerin iş sözleşmesi fesih edilmelidir.

9. Adalet Bakanlığı'na talepte bulunularak; hakimler, savcılar ve kolluk kuvvetlerine, Sağlıkta Şiddet konusuna özel bilgilendirmeler yapılmalı ve uygulamadaki eksiklikler giderilmelidir.
 
10. Hekimin tehditle karşı karşıya kaldığı durumlarda; hekimi uyarmakla yetinilmemeli, mutlaka savcılık da bilgilendirilmelidir.

11. Şiddet olayı sonucu oluşan tüm maddi ve manevi zararlar, suçludan tazmin edilmelidir.

12. Sağlık kuruluşlarında; dedektör, X-ray vb. önleyici güvenlik tedbirleri, diğer resmi kuruluşlardaki gibi istisnasız ve dikkatlice kullanılmalıdır.

Özlük haklarına ilişkin taleplerini sıralayan Tabip-Sen'in talepleri arasında emeklilik kat sayısı, nöbet ücretleri, performans kesintisi, yıpranma payı gibi konular yer aldı:

1. Sabit ek ödeme ile ilgili ilgili kanun maddeleri kaldırılıp; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na -Aralık ayında Meclis tarafından kabul edilen oranlardan az olmamak üzere- Kamu kurumlarında çalışan tüm hekimleri, Aile hekimlerini, Üniversite öğretim üyelerini kapsayacak şekilde "Hekimlik Tazminatı" eklenmelidir.

2. Emeklilik katsayısı; uzman hekimlerde 40.000, pratisyen hekimlerde ve diş hekimlerinde 33.000 olarak düzenlenmelidir. Emekli hekimler için 5. fıkra yürürlükten kaldırılmalıdır.

3. Bugün, Aile sağlığı merkezlerinde -hekimlerce karşılanamayacak düzeylere ulaşan giderler sebebiyle- cari ödemelere %100 zam yapılmalıdır. İlerleyen süreçte, bu cari harcamalar -bütçe ayrılmak suretiyle- İlçe Sağlık Müdürlüklerince karşılanmalı, Aile hekimlerinin işletmeci pozisyonu ortadan kaldırılmalıdır.

4. Nöbet ücretleri artırılarak, merkezi bütçeye alınmalıdır. 14 Mart Tıp Bayramında, tüm Hekimlere yıllık sürekli eğitim ödeneği verilmelidir.

5. Yıllık izinlerde, performans kesintisi yapılmamalıdır. Aile hekimlerini de (vekalete bağlı olmaksızın) kapsamalıdır.

6. SUT fiyatları; her yıl Ocak ve Temmuz ayında, en az enflasyon oranında artırılmalıdır.

7. Yıpranma payı, geriye de dönük olarak uygulamaya konulmalıdır.

8. Aynı hastanede sözleşmeli-sözleşmesiz hekim ayrımı olmamalıdır. Eşit iş yapan hekimlere, eşit ücret verilmelidir.

9. Asistan hekimlerin "nöbet sonrası izin"leri hakkında yapılan düzenlemenin uygulaması, sıkı şekilde takip edilmelidir.

10. İntern hekimlerin maaşı %100 oranında arttırılmalıdır.

11. Performans ödemeleri, hastanelerin kâr-zararından bağımsız hale getirilmelidir.

12. Ek gösterge 7.200’e çıkarılmalıdır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak ek gösterge çalışmalarına, hekimleri temsilen bir grup katılmalıdır.

13. Yabancı uyruklu asistanların SGK sorunları çözülmeli, maaşlarında da iyileştirme yapılmalıdır.

14. Hekimlik Kanunu hazırlama süreci başlamalı, bu süreçte tüm paydaşlardan görüş alınmalıdır.

15. Yapılan düzenlemeler, kamuoyunda hekimlere tepki oluşturacak şekilde dillendirilmemelidir.

Tabip-Sen tazminat davaları başta olmak üzere hukuki taleplerini ise şu sözlerle sıraladı:

1. Tazminat davaları, Almanya ve İngiltere örneklerinde olduğu üzere, sigorta şirketine veya ilgili sağlık kuruluşuna açılmalıdır.

2. Zorunlu "Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası" poliçelerinde; Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Türkiye Sigorta, ana aktör ve belirleyici pozisyonda olmalıdır.

3. Hekime, "kasıt" haricinde rücu yapılmamalıdır. Rücu değerlendirmelerinde; Sağlık Bakanlığı uhdesinde bir kurul oluşturulacaksa, bu kurulda hekimin -talebi halinde- bağlı olduğu sendikadan da bir temsilci bulunmalıdır.

4. Kasıt harici tıbbi müdahale hatalarında, hapis cezası istemiyle adli yargılama yapılamamalıdır.

5. Kasıt harici, hekime rücu edilen ve sigorta kapsamı dışında kalan tazminat bedelini, hekimin çalıştığı kurum ödemelidir.

6. Bugüne kadar, tıbbi uygulama hatası kapsamında, birçok hekimi yoksulluk seviyesine sürükleyecek miktarlarda verilmiş olan cezalar da bu yönetmelik kapsamına dahil edilmelidir.

7. Malpraktis davasına konu olan olayın vuku bulduğu anda hekimin sigortasının var olması yeterli olmalıdır. İhbar anında da sigortanın var olması gerekliliği şeklindeki -hekimleri ömür boyu sigorta yaptırmaya mecbur bırakan- uygulama kaldırılmalıdır.

8. Malpraktis davaları, hiçbir surette tüketici mahkemelerinde görülmemeli, bunun için ''ihtisas mahkemeleri'' kurulmalıdır.

9. Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği lağvedilmelidir.

10. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve karmaşık hale gelen ast-üst ilişkileri yeniden düzenlenmelidir. 

11. Poliklinikte hasta muayene süreleri için en az 15 dakika, diş hekimliğinde en az 30 dakika olacak şekilde MHRS randevuları düzenlenmelidir. MHRS randevu süreleri bunun altına indirildiğinde ortaya çıkacak tıbbi hatalardan, hekimler sorumlu tutulmamalıdır. Ayrıca, hekimler randevusuz hasta bakmaya zorlanmamalıdır. 

12. Detayları, Sağlık Bakanlığı uhdesinde hekim meslek örgütleri temsilcileriyle birlikte bir kurul oluşturularak belirlenmek kaydıyla; başta Bakanlık onaylı resmi onam formları hazırlanması olmak üzere, aydınlatılmış onam formları konusunda düzenleme yapılmalıdır.

13. SABİM ihbar hattı kapatılmalıdır.

tabip-sen
özlük talepleri
sağlıkta şiddet
hukuki talepler
Yorum (15)
Kry
Hekim arkadaslar acilen 3 sendikadan birine dahil olunuz. Diger saglik personeli arkadaslar mevcut sendikalardan medet ummayin. Hekimlerin haklari alindiktan sonra mesai arkadaslarimizin haklarini da alacaz
54
Cevapla
Aile Hekimi
Nasıl çökmüş bir sistemin içinde olduğumuzu göstermek için küçük bir anımı paylaşayım.Müezzinoğlu döneminde ayda bir hastanelere nöbet yazıldı.Gece 12 ye kadar.Hastane dedi ki siz bizim işleyişimizi bozarsınız,çekin gidin,size hasta baktırmayız..Ama bu arada imza çizelgesi de koyuyorlar ne olur ne olmaz diye.Herkes kendinden korkuyor.Hasta bakmadan gece 12ye kadar boş boş dolandım.Kantinde orada burada vakit geçirdim.Ay sonu geliyor nöbet parası yok.Hastane diyor ki hasta bakmadınız.Bakanlık diyor ki parayı hastane verecek.10 Ay boyunca tuttum nöbet bu şekilde.Sonra hastaneye para için tekrar başvurdum.Vermeyiz dediler.Sağlık müdürlüğüne resmi olarak başvurdum.Onlar da çözemedi,mahkemeye ver dedi.Sağlık bakanlığı koordinatörüne yazdım.Birkaç yazışmadan sonra koordinatör hanım beni aradı.Mahkemeye ver dedi.Dedim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz,ben bakanlığın kaç yıllık doktoruyum.Bana nöbeti bakanlık yazdı,paramı da bakanlıktan isterim.Ne demek mahkemeye ver, o zaman sen ver mahkemeye dedim.Zaten para da önemli değil,yapılan haksızlık önemli,ben vazgeçtim,ahirette bütün sorumluları süründüreceğim dedim kapattım.Koordinatörün zoruna gitmiş.Tekrar aradı,ben başhekimle görüşeyim dedi,başhekimde tamam demiş,gittim dilekçe verdim,benim sayemde tüm personel nöbet parasını aldı.İmzayı atıp çekip gidenler de dahil.Velhasıl diyeceğim şu; sistem çökmüş,gücü gücü yetene...
56
Cevapla
Osman Emral
Sanırım sendikalara emekli hekimler ya da emekli olup halen çalışmak zorunda kalan hekimler üye olamıyor. İyi de sorunlar bizim de sorunumuz. Maalesef TTB üyeliğimiz emekli olsak da devam ediyor. Sendika için de geçerli olmalı
26
Cevapla
Savaş varyemez
Hastanede çalışan hekimle ( biyokimya patoloji mikrobiyoloji hariçvb) aile hekimi riske göre aldığı maaş farklı yada yönetici pozisyonunda olan hekimlerin yaptığı iş e göre aldığı maaş fazla bunlarda göz önünde bulundurulsun(özlük hakları 8. maddeye binaen)
1
Cevapla
Akademisyen prof
En can alıcı MALPRAKTİS sorunu için önerilerinizi yeterli bulmadım, şöyleki; 1-Özellikle yasanın çıkma tarihinden önce açılan, sonuçlanmamış devam eden davaları da içermeli, devam eden davalar düşmeli ve müştekinin davayı hakimlerde olduğu gibi devlete yeniden açması gerekir. 2- Özel kamu ayırımı yapılmaması gerekir. Özel hastanede çalışan hekimin de aynı haklara sahip olması sağlanmalıdır. 3- son 20 yılda tazminata mahkum olmuş doktorların mağduriyetinin giderilmesi. 4- ceza kanununda olduğu gibi yeni çıkacak yasanın sanık yada failin lehine olması durumunda, ki öyle olmasını bekliyoruz bunun sağlanması. 4- Yasa çıkarılırken yürürlük maddesine geçmiş devam eden davaların dahil edildiği belirtilmesi vede sanık lehine uygulamasının ifade edilmesi 5- En kötü ihtimalde rücu durumunda tazminatın sigorta teminatından fazla olmaması, olursa da devletin üstlenmesi 6- doktora Ceza davası açıklamaması. 7-sigorta teminatlarının yıllık en az ASGARİ ÜCRET oranında arttırılması, öyle ya tazminatlar asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 8- Doktordan tazminat talep edilememesi de değerlendirilmeli, gerekirse tekrar bir özel eğitime tabi tutulma cezası ve tekrarı durumunda maaş kesintisi, terfi engeli veya geçici bir süre açığa alınma gibi doktora tazminat harici cezaların değerlendirilmesi. 9- en önemlisi yasanın sadece çıkarıldığı tarihten itibaren olacak vakaları kapsamasının önüne geçilmesi, sonuçlanmamış devam eden geçmiş vakaları kapsaması çok ama çok önemlidir.
6
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir