Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı’nda kiralama skandalı

Hastane için aylığı 354 bin TL’ye rezidans kiraladılar. 10 yıllık sözleşme yaptılar. Boş binaya bir yıl kira ödendi. Yeni bakan soruşturma başlattı...
Kaynak: SÖZCÜ - Veli TOPRAK
Sağlık Bakanlığı’nda kiralama skandalı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da tam bir ki­ra­la­ma skan­da­lı ya­şa­nı­yor. Sağ­lık es­ki Ba­ka­nı Re­cep Ak­da­ğ’­ın dö­ne­min­de ba­kan­lı­ğın üst dü­zey bir bürok­ra­tı, An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len Twin To­wers bi­na­sı­nı ba­kan­lı­ğa ki­ra­lat­tı. An­cak ki­ra­la­ma tam bir yı­lan hi­ka­ye­siy­le baş­la­dı. Bü­rok­rat, Ata­türk Has­ta­ne­si yö­ne­ti­mi­ne ‘bu­ra­yı ki­ra­la­yı­n’ di­ye ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ve has­ta­ne mü­dü­rü bi­na­ya gi­dip in­ce­le­me yap­tı. Bi­na­yı has­ta­ne ola­rak kul­lan­ma­ya uy­gun bul­ma­yan yet­ki­li­ler, bü­rok­ra­tı da ‘bu­gün, ya­rın ­ki­ra­la­ya­ca­ğı­z’ di­ye oya­la­dı­lar. En so­nun­da ‘bi­zim bi­na pro­je­miz va­r’ di­ye ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­me­di­ler.

Dok­to­ra im­za­la­tıl­mış

Bi­rin­ci gi­ri­şi­min­den ne­ti­ce ala­ma­yan bü­rok­rat, da­ha son­ra Ba­tı­ken­t’­te bu­lu­nan Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ‘bu­ra­sı ko­nut ola­rak pro­je­len­di­ril­miş, has­ta­ne ol­maz, işi­mi­ze ya­ra­ma­z’ di­ye kar­şı çık­tı. Baş­he­kim iz­ne ay­rıl­dı­ğın­da ye­ri­ne ve­ka­let eden Dr. Mel­tem Şim­şe­k’­e söz­leş­me im­za­lat­tı­rıl­dı.

43 mil­yon TL öde­ne­cek

SÖZ­CÜ­’nün ele ge­çir­di­ği söz­leş­me met­ni ba­kan­lık açı­sın­dan tam bir fe­la­ket. Ay­lık ki­ra ola­rak 300 bin TL ka­bul edil­miş. KDV da­hil bu ra­kam 354 bin TL çı­kı­yor. Söz­leş­me sü­re­si ola­rak da 10 yıl şar­tı ko­nul­muş. Has­ta­ne, kul­lan­ma­dı­ğı bi­na için 10 yıl­da 43 mil­yon TL ki­ra öde­ye­cek. Ki­ra söz­leş­me­si 9 Ağus­tos 2012’de ya­pıl­mış. An­cak 15 ay­dır Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si, bu bi­na­yı kul­lan­ma­dı. Ara for­mül ola­rak baş­ka ara­yış­la­ra gi­dil­di. ‘Ma­dem ki­ra ve­ri­yo­ruz, bir bi­rim ta­şın­sı­n’ fik­ri öne atıl­dı. Ön­ce Ka­mu Has­ta­ne­le­ri­’n­den ba­zı bi­rim­le­rin bu­ra­ya ta­şın­ma­sı dü­şü­nül­dü. Son­ra bir pro­to­kol­le bu­ra­yı Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si­’nin kul­lan­ma­sı ön­gö­rül­dü.

To­pu bü­rok­ra­ta at­tı­lar

Şu an­da ki­ra­la­nan bi­na­da An­ka­ra 2. Böl­ge Sek­re­ter­li­ği­’n­den kü­çük bir bi­rim ‘fa­ali­ye­t’ gös­te­ri­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, ki­ra­la­ma şart­la­rı­nı öğ­re­nin­ce tef­tiş ku­ru­lu­na ta­li­mat ver­di. ‘Ya­zık, bu ka­dar ki­ra olur mu, 2-3 yıl son­ra bu bi­na­ya ih­ti­ya­cı­mız kal­ma­ya­ca­k’ di­ye kız­dı. Mü­fet­tiş­ler, Ata­türk ve Ye­ni­ma­hal­le Has­ta­ne­le­ri­’nin es­ki ve ye­ni yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ifa­de­si­ne baş­vu­ru­yor. Ba­zı yö­ne­ti­ci­ler, ‘Ba­kan­lık­tan bi­ze ta­li­mat gel­di­’ di­ye­rek to­pu üst dü­zey bü­rok­ra­si­ye at­tı.

Asansörü bile uygun değil!

Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ek bi­na ola­rak ki­ra­la­nan akıl­lı bi­na­lar as­lın­da re­zi­dans ola­rak ya­pıl­dı. Bu ne­den­le birçok özel­lik dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu­ra­nın has­ta­ne iş­le­vi gör­me­ye­ce­ği or­ta­da. Ör­ne­ğin bi­na­nın asan­sör­le­ri in­san ta­şı­ya­cak bü­yük­lük­te. An­cak sed­ye­le­rin sığ­ma­sı im­kan­sız. Ka­pı­lar çe­lik ka­pı ve ko­ri­dor­lar kü­çük.

sağlık
bakanlığı’nda
kiralama
skandalı
Yorum (24)
Ahmet Bozdoğan
Taraf ve sözcü gazeteleride olmasa bu tür haberleri duyamayacağız anlaşılan.Takipçisi olalım.Herkes attığı imzanın hesabını versin.
0
Cevapla
Serdar Erbek
Sıkıntılı işler zamanı Başhekimler izne çıkar, bir şekilde vekilin boşluğuna gelir atar imzayı. Olan vekalet eden dr. hanıma olmuş. Yazık .
0
Cevapla
Sefa ÜNAL
Şu anda o bina Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinin misafirhanesi olarak kullanıma açıldı.
0
Cevapla
Mustafa TEKİN
Kilis taraflarında bir söylenti dolaşır halk arasıda ,rahmetli Atatürk ölmeden önce Kilis'ı ziyaret etmişti.O ziyareti sırasında esnaftan birisi demiş ki:"Paşam Suriye Hududu çizilirken 5000 ağaç antep fıstığı olan bir alan haksız yere Suriye ye bırkıldı birileri rüşvet almışlar galiba bir bakın "demiş.Atatürk şahsın dediği yere bakmış gerçekten de sınır çizgisi antep fıstıklarının olduğu bölge de Türkiye Toprakları içine doğru yay oluşturmuş.Ulu Önder çok kızmış haykırmış:"Bu sınırı çizeni çabuk bulun getirin "demiş.Bulmuşlar Atatürk sormuş ne aldın diye, kişi ağaç başına bir altın aldığını söylemiş.Söylenti,şehir efsanesi bu ya Atatürk Kilis'in ortasına kazan koydurup rüşvetçi kişinin aldığı altınlardan bulduklarını erittirip doysun diye boğazından aşağı döktürmüş.Daha sonra "Bu leşi içindeki altınları çıkartıktan sonra çöplüğe atın"Demiş.Tabi söylenti bu doğru mu? Yanlış mı? Bilmem .Ama devlet malını haksızyere yiyen,yediren rüşvet alan,o makamda olduğu için hediye alan kişiler için bir kıssa olur umarım.
0
Cevapla
ahmet gül
çok korkunç bir olay!!! ayda 300-400 bin lira boş daireye para ver,yılda 4 trilyon yapar. bunun sorumlularının derhal ortaya çıkartılıp en ağır cezayı alması gerekir. isterse en yüksek bürokrat olsun, milletin parasını nasıl peşkeş çekersiniz!!!!
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir