Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı, ek ödeme riskli birim davasını kaybetti

Kaynak: memurlar.net
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme riskli birim davasını kaybetti
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ŞANLIURFA İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/752 KARAR NO : 2011/1761

DAVACI_______________ : GÜLİSTAN ER ADINA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET

EMEKÇİLERİ SENDİKASI

VEKİLİ________________ AV. GÜLAY KOCA ÖZTÜRKOGLU

Cumhuriyet Cad Prestij Ts Merkezi Kat 5 No: 19-ŞANLIURFA

DAVALILAR____________ : 1- SAĞLIK BAKANLIĞI - ANKARA

2- ŞANLİURFA VALİLİĞİ - ŞANLIURFA

DAVANIN OZETI : Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, acil servis hizmet sürelerine karşılık gelen döner sermaye ek ödeme tutarlarının riskli birimler katsayısı üzerinden değerlendirilmesi yönündeki başvurusunun Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.12.2010 tarih ve 51882 sayılı yazısı uyarınca reddine ilişkin 07.02.2011 tarih ve 1556 sayılı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin; ilgili yönetmelikte özellik arz eden riskli birimlerde kısmi süreli çalışan personelin çalıştığı süre kadar riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirileceğinin belirtildiği, hemşire olarak görev yaptığı kan transfüzyon merkezinde nöbet tutmak suretiyle poliklinik ve acil servis hizmetleri verdiği, ancak özellik arz eden birimler katsayısından yararlandırılmadığı, hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali için ödenen ek ödeme tutarlarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAVUNMASININ ÖZETİ: Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edilecek nüshasının İmzasız olması nedeniyle dilekçenin reddedilmesi gerektiği ileri sürülerek usulden, ilgili yönetmelikte kurumlarda özellik arz eden riskli bilimlerin tek tek sayıldığı, kan transfüzyon merkezisin sayılan bu birimler içerisinde yer almadığı, dolayısıyla davacının özellik arzeden riskli birimlere bağlı olarak görev yapmadığı, bu nedenle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

SAV l' N M AS IN1N ÖZETİ : Döner sermaye gelirlerinden personele ek ödeme yapılması öngörülen mevzuatta ek ödemenin yapılacağı kişilerin açıkça tahdidi olarak düzenlendiği, bu konuda idarelerin takdirine bırakılan bir hususun olmadığı, ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerekliği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Şanlıurfa İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Davalı Sağlık Bakanlığı’nın usule ilişkin itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.

Dava, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, acil servis hizmet sürelerine karşılık gelen döner sermaye ek ödeme tutarlarının riskli birimler katsayısı üzerinden değerlendirilmesi yönündeki başvurusunun Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.12.2010 tarih ve 51882 sayılı yazısı uyarınca reddine ilişkin 07.02.2011 tarih ve 1556 sayılı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin iptali ile eksik ödenen ek ödeme tutarlarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5/y maddesinde, "Kurumlarda özellik arz eden riskli bölümler, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik. izolasyon odaları, kapalı psikiyatr servisleri, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir: Özellik arz eden riskli birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kan Transfûzyon Merkezinde hemşire olarak görev yapan davacının, acil serviste mesai içinde ve ayrıca mesai dışı nöbet tutmak sureti ile hizmet verdiği, verilen bu hizmetin karşılığı olarak yapılan ek ödeme tutarının riskli birimler için öngörülen katsayı üzerinden değerlendirilmesi yönünde 03.01.2011 tarihli dilekçe ile davacı tarafından yapılan başvurunun Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.12.2010 tarih ve 51882 sayılı yazısı uyarınca 07.02.2011 tarih ve 1556 sayılı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği işlemiyle reddedilmesi üzerine, anılan ret işleminin iptali ile eksik ödenen ek ödeme tutarlarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; döner sermaye ek ödemelerinin, niteliği itibariyle personelin fiilen çalışarak katkıda bulunduğu hizmetler karşılığında ödenmesi gereken tutarlar olduğu, hastaneye acil olarak sevk edilen hastalara acil serviste mesai içinde ve ayrıca mesai dışında nöbet tutmak suretiyle kan transfûzyon merkezinde görevli hemşirelerce fiilen yapılan hizmetlerin karşılığı olarak bu hizmetler için belirlenen katsayı üzerinden ek ödeme yapılmasının zorunlu olduğu, zira bu birimde çalışanların ilgili yönetmelikte yer alan kısmi süreli personel olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle, acil serviste kısmi süreli olarak görev yapan davacının mesai içinde ve ayrıca mesai dışında nöbet tutmak sureliyle acil servis hastalarına yönelik fiilen verdiği hizmetlerin karşılığı olarak yapılan döner sermaye ek ödemelerinin, yukarıda anılan yönetmelik maddesinde belirtilen özellik arz eden riskli birim katsayıları üzerinden hesaplanması gerektiği açık olduğundan, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Her ne kadar davalı Sağlık Bakanlığınca, hastanelerinde kan trazsfüzyon merkezinin acil »cinde ayrı bir birim olmadığı, bütün hastalara hizmet "/erdiği ileri sürülmekte ise de, acile gelen hastalara yapılan hizmetlerin oransal olarak tespit edilebileceği gibi, bu birimde çalışan personelin nöbet günlerinde ise sadece acil hastalara hizmet verdiğinden kuşku bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulüne başvuru tarihi olan 03.01.2011 tarihinden itibaren ödenmesi gereken tutarın aynı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 87,70 TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 550,00 TL vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 28/10/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan METİN SAR1KURT 42966

Uye

ÖMER FARL'K TAŞ LİDERE 101159

Uye

ERDEM CUMA BOZ KURT 124768

Başvurma Harcı:18,40

Karar Harcı18,40,

Vekalet Harcı2,90İL

Posta Gideri :48,00'

YARGILAMA GİDERLERİ

TOPLAM

sağlık
bakanlığı
ek
ödeme
riskli
birim
davasını
kaybetti
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir