Medimagazin logo

Kanser ilacı vurgununu hemşire ortaya çıkarmış

10 il­de sah­te kan­ser ila­cı üret­tik­le­ri ve sat­tık­la­rı id­di­ası ile gö­zal­tı­na alı­nan 60 ki­şi­nin sor­gu­la­rı de­vam eder­ken ope­ras­yon­la il­gi­li de­tay­lar­da or­ta­ya çık­tı.
Kaynak: BUGÜN
Kanser ilacı vurgununu hemşire ortaya çıkarmış
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

3 li­ra­lık gri­pin­le­ri kan­ser ilaç­la­rı­nın ku­tu­la­rın­da bin 500 li­ra­ya sa­tan şe­be­ke­yi Şiş­li Et­fal Has­ta­ne­si­’n­de gö­rev ya­pan bir hem­şi­re­nin dik­ka­ti­nin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı öğ­re­nil­di.

ÜZERİNDE KAREKOT YOKTU

Has­ta ya­kı­nı­nın ge­tir­di­ği ila­cın üze­rin­de ka­re­kot ol­ma­dı­ğı­nı ve dü­şük gra­maj­lı ol­du­ğu­nu gö­ren hem­şi­re du­ru­mu yet­ki­li­le­re bil­di­rin­ce ekip­ler çe­te­nin izi­ne ulaş­tı. Oto­gar ve ha­va­alan­la­rın­da ele ge­çi­ri­len sah­te ilaç­la­rın in­ce­le­til­di­ği ve sah­te ol­duk­la­rı­na da­ir ra­por alın­dı­ğı da  be­lir­til­di.

kanser
ilacı
vurgununu
hemşire
ortaya
çıkarmış
Yorum (1)
hemşire
Hemşire hanımı tebrik etmek lazım.. Hemşireliğin robotik bir şekilde verilen orderı uygulamaktan öte hastanın hayatıyla ilgili her anlamda sorumluluk sahibi olmayı gerektirdiğini hatırlamış olduk
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir