Medimagazin logo

İşte hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen 5 madde!

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi.
İşte hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen 5 madde!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen, sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesinin yolunu açan maddeler iktidar ve muhalefet milletvekillerinin ortak hareketiyle bugün TBMM'de kabul edildi.

TBMM'de görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddeler eklendi:


MADDE 2 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(40.000)" şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(33.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına yürürlükten kaldırılmıştır.


"MADDE 3 - 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer lan "Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında" ibaresi "Bakanlık merkez teşkilatında (laboratuvarlar hariç)" şeklinde, "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan "idarî sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı," ibaresi ile "başhemşirelerde yüzde 200'ünü," ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkranın altıncı cümlesi ile maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulur."

"Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. "

"Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ödeme tutarları bu fıkra uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır. "

"Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü madde kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, döner sermaye gelirlerinin yüzde kırkını aşamaz. Bu oran, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağandışı durumlarda Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50'sine kadar artırılabilir."

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar.

"Bu hesaplarda toplanacak tutarların dağılım ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir."


"MADDE 4- 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "410'u" ibaresi "770'i" şeklinde, "335'i" ibaresinin "695'i" şeklinde "180'i" ibaresinin "450'si" şeklinde ve "döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiştir."


"Madde 5 - 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

'GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde gerçekleştirilen ödenek aktarma işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21 inci maddesi ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda düzenlenen ödenek aktarmalarına ilişkin sınırlamalara tabi değildir.'"


"MADDE 7 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu," ibaresi "Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı," şeklinde değiştirilmiştir."

 

tbmm
ek ödeme
ek gösterge
sabit döner
hekim
Yorum (88)
Umut çilek
Sanırım yine kandırıldık. Çalışanlara 5000 TL zam hangi maddede geçiyor? Sabiti genel bütçeye aktarmışlar, onu da yine alacağım dönerden mahsuplaşma koşuluyla yapmışlar. Eeee? Ne değişti?Yani zaten aldığım bir ücreti zammış gibi lanse ettiler. Sadece emekli maaşları artmış oldu, bu açıdan olumlu.
24
Cevapla
salo
Maaş mutemedi değilim ama yaptığım hesaplamamalara göre maaş artışı yaklaşık 4200 Tl sabit döner sermaye artışı ise 4400 Tl civarında olacakBu sadece kasım bordrosundaki en yüksek vergi kesintisi ön görülerek hesaplanmıştır sanırım Ocak 2022 de vergisiz ve zammlı maaş +sabit döner sermaye olarak 37 yıllık bir uzman hekim 20.000 tl net maaş alır performansa bağlı döner sermaye olmadan.
7
Cevapla
Ender
Madde 2 ye göre bu düzenlemeden emekli hekimler de aynen yararlanır. Zaten bu madde emekli hekimlerin haklarını düzenleyen maddeden alınmış.
13
Cevapla
can dr
bişey anlayan varsa anlatsın
9
Cevapla
dr.mikro
2021 Kasım Maaş 5.300 TL+Sabit Eködeme 4.133 TL (Algı doktorların maaşı 5.000 TL artıyor) . Tamda pandemi dönemi katsayımız düşürüldüğü ve pdc mağduriyetimizden dolayı için maksimum 3-4 bin TL ek ödeme alabildik rutine ek 24 saat pcr nöbeti tutuyoruz. Şimdi gelelim son zamma benim anladığım şu (umarım yanılıyorumdur) sabit ek ödeme maaşa ekleniyor yani 4.133TL 5.000 TL oluyor yani reeldeki artış 1.000 TL. Şimdi ne olacak halkımız daha bir şevkle saldıracak hekimlere 5 bin TL zam aldınız diyerek.
30
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir