Medimagazin logo

Hekimin, sözleşmeliye geçiş talebi reddedilebilir mi?

Danıştay 5. Dairesi, hekimin 4924 sayılı Kanuna tabi statüye geçiş talebinin reddedilmeyeceği yönündeki mahkeme kararını onadı.
Kaynak: memurlar.net
Hekimin, sözleşmeliye geçiş talebi reddedilebilir mi?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/10311
Karar No : 2015/7508

Temyiz Eden (Davalı) :
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4
Balgat/ANKARA
Vekili :
Diğer Davalı : - ANKARA

Karşı Taraf (Davacı) :


İsteğin Özeti : Tunceli Devlet Hastanesinde uzman doktor kadrosunda devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan davacının, 4924 sayılı Yasa kapsamında sözleşmeli uzman tabip olarak istihdam edilmek istemiyle yaptığı başvrunun reddine ilişkin 11.1.2013 tarih ve 6401 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere göreve başlayan doktor ve uzman doktorlara 3359 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi uyarınca devlet hizmeti yükümlülüğünü devlet memuru veya 4924 sayılı Kanunu'na tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmak konusunda seçme hakkı tanınması ve bu tercihlerini kullanmaları için herhangi bir sürenin de öngörülmemiş olmasına karşısında, davacının 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirme isteğinin "ikinci bir talimata kadar durdurulduğu" gerekçe gösterilerek reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali yolunda Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 20/06/2013 günlü, E:2013/185, K:2013/621 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 20/06/2013 günlü, E:2013/185, K:2013/621 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 06/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

sözleşmeli hekimlik
4924
danıştay kararı
Yorum (1)
Cemalettin Tunçkaya
Kanunu iyi okumak lazım.yoksa haksız çıakrsınız.4924 de bakanlık onayı beklemeksizin diyor boş kadroya geçilir.Bakanlık genelge ile kanunu durduramaz.Bu komedi başka bir şey değil.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir