Medimagazin logo

Hastanenin malını hastaneye sattılar

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihale usulsüzlüğünün boyutları ortaya çıktı. İhaleyi alan firma depo personeli vasıtasıyla hastanenin malını tekrar hastaneye sattı.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ - ÖMER OZAN
Hastanenin malını hastaneye sattılar
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

An­ka­ra­’da Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­nin ön­ce­ki haf­ta Ata­türk Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı ve Gö­ğüs Cer­ra­hi­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­’ne yap­tı­ğı bas­kı­nın de­tay­la­rı or­ta­ya çık­tı. 5 yıl­lık ta­ki­bin ar­dın­dan po­lis, ste­ri­zi­las­yon ve de­zen­fek­si­yon mal­ze­me­le­ri­nin alı­mı­na iliş­kin iha­le­de usul­süz­lük tes­pit et­ti.

YÜZDE 40 DÜŞÜK FİYAT

Be­de­li 1 mil­yon 900 bin li­ra olan iha­le­nin 1 mil­yon 100 bin li­ra­ya bir şir­ke­te ve­ril­me­si usul­süz­lük­ler­den sa­de­ce bi­ri ol­du. Yüz­de 40 ci­va­rın­da dü­şük fi­ya­ta ka­za­nı­lan iha­le­nin pe­şi­ne dü­şen em­ni­yet, ikin­ci skan­da­lı or­ta­ya çı­kar­dı. İha­le­nin ar­dın­dan has­ta­ne­ye mal­ze­me tes­li­ma­tı ya­pan şir­ke­tin, iliş­ki­de bu­lun­du­ğu de­po gö­rev­li­le­ri va­sı­ta­sıy­la has­ta­ne­ye ek­sik mal­ze­me ve­rip, tam tes­li­mat gi­bi gös­ter­di­ği an­la­şıl­dı.

BOŞ KO­Lİ OYU­NU

Şe­be­ke­nin yön­te­mi şöy­le ifa­de edil­di: “İ­ha­le­yi ka­za­nan şir­ket her dö­nem bel­li ara­lık­lar­la has­ta­ne­ye mal ge­ti­ri­yor. De­po so­rum­lu­la­rı tes­li­mat gün­le­rin­de has­ta­ne dı­şı­na ge­len mal­ze­me­le­rin boş ku­tu­la­rı­nı çı­ka­rı­yor. Boş ku­tu­lar bu gö­rev­li­ler­ce ye­ni mal­lar ara­sın­da has­ta­ne­ye ta­şı­nı­yor. Tu­ta­nak tu­tu­lu­yor. Bu yön­tem­le ek­sik tes­li­mat ya­pan şir­ke­tin kâr et­me­si sağ­la­nı­yor.”

İşbirlikçilerin başı emekli hemşire

İhaleyi kazanan firmanın yolsuzluk yaparken, hastane personeliyle beraber çalıştığı belirlendi. Emekli bir hemşirenin başını çektiği hastane depo görevlilerinden oluşan 13 kişinin, ihaleyi kazanan şirketlerle temas halinde olduğu saptandı. Teslim edilmesi gereken malzemenin yüzde 40’ının hastaneye eksik verildiği ifade edildi.
 

hastanenin
malını
hastaneye
sattılar
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir