Medimagazin logo

Ebeler doğumlarda koçluk yapacak

Sağlık Bakanlığı 58 bin ebeyi ilgilendirecek bir çalışma başlattı. Buna göre, aile hekimi gibi ‘aile ebeleri’ olacak. Ebeler doğumlarda koçluk yapacak. Uygulamanın sezaryen oranlarını düşüreceği belirtiliyor.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ - MEHMET ALİ AY
Ebeler doğumlarda koçluk yapacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Türk Ebeler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan, Sağlık Bakanlığı’nın 58 bin ebeyi ilgilendiren sevindirici bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Karahan, 2011 yılında derneğin anne ve bebek sağlığını güçlendirmek ve sezaryen doğumların azaltılmasına katkı sağlamak için geliştirdiği ve Sağlık Bakanlığı’na sunduğu “Aile Ebeliği” sisteminin kısmen hayata geçirileceğini aktardı. Türk Ebeler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Nazan Karahan, BUGÜN’e konuştu.

KADINLAR KORKUYOR

Karahan, doğum kontrolü hekimlere geçince sezaryen doğum oranlarının artmaya başladığını söyledi. Doğumun sıkı bir izleme gerektirdiğini aktaran Karahan, “Doğum sabır gerektirir. İlk kez doğum yapan bir kadın yaklaşık 10 saati bulan bir süreçte doğururken daha önce doğum yapmış bir kadın da 6-8 saat aralığında doğurur. Bu süreçte sabırla başında beklemek gerekir. Bu süreci bir hekimin beklemesini istemek haksızlık olur. Hekimlerin bir sürü uğraması gereken hasta var. Doğum korkusu nedeniyle kadınların birçoğu sezaryen yapmayı hekimden talep ediyor” şeklinde aktardı.

SEZARYEN DAVALARI ÇOĞALDI

Kısmen özel hastanelerin artmasıyla birlikte sezaryen doğum oranlarının arttığını ifade eden Karahan şöyle devam etti: “Bebekte ya da annede en ufak bir sıkıntı olunca ‘neden sezaryen yapmadın’ diye dava açılıyor. Doğal olarak hekimin iş yükü fazla. Bu konudaki davalar artmış durumda.Öte yandan sistem nitelikli ebelik işgücünü olayın dışında bıraktı. Ebe sistemden çekilince sezaryen doğum oranları da aldı başını gitti.”

‘Türkiye’de 58 bin ebe var’

Tür­ki­ye­’de dev­let kad­ro­sun­da ol­ma­sı­na rağ­men 58 bin ebe­nin ak­tif gö­rev­de ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Yrd. Doç. Dr. Na­zan Ka­ra­han, “Bir­ço­ğu hem­şi­re­lik kad­ro­sun­da ça­lış­tı­rı­lı­yor. Tür­ki­ye­’de 33 üni­ver­si­te­de ebe­lik bö­lü­mü var. Ama öğ­ren­ci­ler me­zun ol­duk­tan son­ra is­tih­dam im­ka­nı bul­ama­yın­ca ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ru­yo­r” de­di.

‘En iyi örnekleri seçtik’

Yrd. Doç. Dr. Na­zan Ka­ra­han, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na sun­duk­la­rı “Ai­le Ebe­li­ği­” sis­te­mi­ni oluş­tu­rur­ken yurt­dı­şın­da­ki ör­nek­le­ri in­ce­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ka­ra­han şun­la­rı söy­le­di: “İ­yi ül­ke ör­nek­le­ri­nin kar­ma­sı bir mo­del çı­kar­dık. Na­sıl ai­le he­kim­li­ği­ne ge­çil­diy­se ai­le ebe­li­ği de ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ba­kan­lı­ğın do­ğum­da koç­luk ya­pa­cak bir ai­le ebe­li­ği ça­lış­ma­sı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.”  
 

ebeler
doğumlarda
koçluk
yapacak
Yorum (2)
SERKAN ER
Ebeler derneği başkanının ;sanki ebeler doğumhanede ve doğum servisinde çok çalışmak istiyorlarda,çalıştırılmıyorlar gibi gerçekle alakası olmayan bir serzenişte bulunmuş.Oysa gerçekte , hastanelerde ebelerin çoğu doğumhanede çalışmamak,başka bölümlerde hemşirelik yapmak için uğraşıyorlar.(Doğum yaptırmanın zorluğu ve risklerini üzerine almak istemedikleri için).Öncelikle mesleklerini iyi öğrenmeleri sağlayacak eğitim proğramına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.Jinekolog olarak eğer doğumu takip eden ve doğurtacak olan ebeniz tecrübesiz yada bilgisizse sezeryan oranınız doğal olarak artıyor...
0
Cevapla
banu karacaoğlu
başkanımıza kesinlikle katılıyoruz.ebeler doğumhanelerde çalıştırılsa çok daha güzel olacak.şu an bizim doğumhaneye 10 ebe daha lazım ama ebelerin başka yerlerde çalıştırımasından dolayı biz sıkıntı içerisindeyiz.
1
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir