Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 

21 Mayıs 2011 CUMARTESİ
 
Resmî Gazete
 
Sayı : 27940
 
YÖNETMELİK
 
Sağlık Bakanlığından:
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
            MADDE 1 –8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “Stratejik personel:” ibaresinden sonra gelen “Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentte yer alan “personelini” ibaresi “personeli” olarak değiştirilmiştir.
 
            MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi “Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A hizmet grubuna dahil illerden A, B, C ve D hizmet grubu illere, B  hizmet grubuna dahil illerden B, C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir.” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
             “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 38 inci maddesi gereği Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.”
 
            MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesine “stratejik personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile diş tabipleri” ibaresi eklenmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şef” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
             “Stratejik personelin başka kurumda çalışmakta olan eşlerinin; teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, kurumlar arası naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.”
 
            MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar.”
 
            MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü  fıkrasının ikinci  cümlesinde yer alan “kapsam dışı uzman tabipler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın altıncı cümlesindeki “dönem tayininde” ibaresi “kurum içi naklen atama döneminde” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının birinci cümlesindeki “uzman tabip” ibaresinden sonra gelen “, tabip, diş tabibi ve eczacıların” ibaresi “ve tabiplerin”  olarak değiştirilmiştir.
 
             “Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.”
 
            MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi “Eşi vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler standardın uygun olması halinde, talebi doğrultusunda, eşinden boşanan personel ise C ve D hizmet grubu illerinden birine, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilir.” olarak; altıncı fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlesi “Bulunduğu ile atama gerekçesi sona eren personel, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda çalışmaktaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasının (c) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrasının birinci cümlesindeki “uzman tabip” ibaresinden sonra gelen “, tabip, diş tabibi ve eczacıların” ibaresi “ve tabiplerin” olarak değiştirilmiştir.
 
             “c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması  halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,”
 
            MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “bu Yönetmeliğin puan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “personel dağılım cetveli,” ibaresi eklenmiştir.
 
            MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
             “Naklen atama talebinde bulunacak personel aynı anda sadece bir hukuki sebebe dayanarak talepte bulunabilir. Yapılan bir atama talebi sonuçlanmadan yeniden başka bir sebebe dayanarak başvuru yapılabilmesi için önceki talebin geri alınması şarttır.”
 
            MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
            “EK MADDE 4 –Bu Yönetmeliğin 19, 20 ve 21 inci maddeleri gereği atananlara, atandığı yerde fiilen altı yıl çalışması halinde, bu Yönetmeliğin; 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 21 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanmaz.”
 
            MADDE 10 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
            MADDE 11 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
sağlık
bakanlığı
atama
ve
nakil
yönetmeliğinde
değişiklik
yapılmasına
dair
yönetmelik
Yorum (10)
Çetin Ordu
bu yönetmelikle diş hekimi ve eczacıların da atama ve nakil usulleri tıp doktorları gibi kıstlandı mı yoksa tıp doktorlarınınki diş hekimi ve eczacılarda olduğu gibi belli şartlar ve süre ile primi ödeyen eşi ssk veya bağkurlu olanların eş durumu mazereti geçerli olabilecek mi? ya da ben öyle görmek istiyorum herhangibir değişiklik yok mu? bu konuda yorumları merak ediyorum.
0
Cevapla
tuncay ulucanlı
bu ne anlama geliyo şimdi yaaa.
0
Cevapla
tıp doktoru
Sn Tuncay Bey, bu bakanlık ve valiliklerin il içine ve il dışına bir imza ile doktorları gönderebilmesi anlamına gelir. Artık bavullarımız hazır olsun, yerleşik düzenimiz bitti.
0
Cevapla
Dr.Mert Ç.
Artık Valiler'de baskı yiyecek Esnaf'ın hakim olduğu İl Özel İdarelerindeki İl Genel Meclisi üyelerinden.. Şaka değil.Bavulunuz elinizde il il gezmeniz uzak değil.. Sanırım seçimden sonra sık sık bu uygulamara şahit olacağız.. Oy uğruna, Halkımız uğruna biz bu ülkenin şehit ve gazileri rolünü oynayacağız artık.Bize biçilen rol budur.
0
Cevapla
ozgur
Bunlar sanırım bakanın 'enstrumanları' kullanmadan önce yaptığı ince ayarlar. Sonra muayenehaneyi kapatmayanlardan başlayarak kendince marjinal gördüklerini istediği yere sürmek için kullanacağı yol.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir