Medimagazin logo

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi, Bakanlığın planlamaları çerçevesinde Planlama ve İstihdam Komisyonunca değerlendirilir ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

             “f) Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile aynı fıkranın (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilirler. Diğer sağlık çalışanları en fazla bir diğer özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Bu çalışma gün ve saatleri personelin sözleşmelerinde açıkça belirtilir. Kadro dışı geçici çalışma, sağlık kuruluşunun kadro sayısının artırılması olarak kabul edilmez. Bu şekilde çalışan tabip/uzmanların, kadrolu olarak çalışması sona ermesi halinde kadro dışı geçici çalışma belgesi altmış gün sonra iptal edilir.”

             “3) Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veyahut emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşmış olan tabip veya uzmanlar, faaliyet izin belgesine uzmanlık dalı ilavesi yapılarak özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu tabip veya uzmanın bulunduğu kuruluştan ayrılıp başka bir kuruluşa başlamak istemesi halinde de aynı şekilde çalışmasına izin verilir.”

             “j) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum veya kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki tabip veya uzman planlamasının daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak altmış günden önce de tabibin veya uzmanın göreve başlamasına izin verilebilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Üç yılın sonunda bina inşaatını veya tadilatını bitirememiş olanlara, binanın mevcut durumunu belgelemeleri ve en geç bir yıl içerisinde hastane faaliyetine başlayacaklarını taahhüt etmeleri kaydıyla Bakanlıkça bir yıla kadar ek süre verilebilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 8 – İhtiyaç duyulan sağlık hizmetleri için mevcut kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla;

             a) Özel hastane bulunduğu il içerisinde başka bir yere taşınabilir.

             b) Özel hastane, bu maddenin yürürlük tarihinden önce açılmış olan tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müesseselerle aynı il sınırları içinde birleşebilir ve/veya taşınabilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışına taşınması veya taşınarak başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınma ve/veya birleşmeye izin verilir.

             Hastane bünyesine katılmalarda, hastanenin fizik şartları uygun değil ise, bu Yönetmeliğe göre ek bina veya mevcut binada tadilat yapılmasına izin verilebilir.

             Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında birleşme ve taşınmalar için Bakanlığa başvuru süresi 31/12/2013 tarihinde sona erer.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “ç) 11/3/2009 tarihinden sonra bir sağlık kuruluşunda kadrosu olmadığı için görev yaptığı özel hastanede kısmi zamanlı çalışma belgesi iptal edilenler, 28/2/2011 tarihine kadar müdürlüğe müracaat etmeleri ve bu Yönetmelikteki çalışma şekline uygunluk sağlamaları halinde planlamadan istisna olarak sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışmalarına izin verilir. Bu çalışma izni tabip ve uzmanlara yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabip ve uzmanlar öncelikle sağlık kuruluşunun müktesep kadrosunda tabip veya uzman bulunmaması halinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılması durumunda ayrılanın yerine başlatılır. Bu şekilde çalışan tabip ve uzmanın bulunduğu özel hastaneden ayrılarak başka bir sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Özel Hastaneler Denetim Formunun “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1 inci Bölümünün 39 uncu maddesi ile “Bina ve Sabit Tesislere Esas Bilgi ve Belgeler” başlıklı 3 üncü Bölümünün 5 inci maddesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

Ek

 

 

39-  Hastane  için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar 60 ıncı maddede belirtilen esaslara uygun mu? Reklam kapsamına giren uygulaması var mı?

 

 

Hastanenin   1 gün  poliklinik  faaliyetleri  durdurulur.

60 ıncı maddeye aykırı uygulamaların 1 yıl içerisinde; ikinci kez yapılmasında 3 gün, üçüncü kez yapılmasında 7 gün, dördüncü kez yapılmasında 1 ay poliklinik faaliyetleri durdurulur, beşinci kez yapılmasında ruhsat iptal edilir.

 

 

 

5-Ruhsatlandırılmış bölümler dışında ek bina veya tesis var mı?

 

 

Ek binada hizmet derhal durdurulur.Ruhsatlı bina dışında sağlık taraması vb. ad altında mobil sağlık hizmeti veriliyor ise

15 gün poliklinik faaliyeti durdurulur.

Tekrarında 1 ay süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

Üçüncü kez aynı fiilin tekrarında ruhsat iptal edilir.

özel
hastaneler
yönetmeliğinde
değişiklik
Yorum (1)
Dr Hakan
Sağlık Bakanı'na eski hocalarımdan birinin ameliyatlarda bazen söylediği bir sözü anımsatmak istiyorum: Ölüyü çok yıkarsan ya o...... ya sı.....mış derdi.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300