Medimagazin logo

Disiplin Cezasından Kaynaklı Performansa Dayalı Ek Ödeme Kesintileri hakkında

Disiplin Cezasından Kaynaklı Performansa Dayalı Ek Ödeme Kesintileri hakkında
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.02/35496

02 Eylül 2010

 

Konu : Disiplin Cezasından Kaynaklı Performansa Dayalı Ek Ödeme Kesintileri Hk.

GENELGE

2010/64

 

İlgi: a) Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 17/07/2007 tarihli ve 8837(6938) sayılı 2007/61 Nolu Genelgesi,

 

b) Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 29/05/2008 tarihli ve 1667 sayılı 2008/40 Nolu Genelgesi

 

İlgi (a) ve (b) Genelgeler ile 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in muhtelif hükümlerinin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen Kararlar ile mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinin sondan iki cümlesi ile (v) bendinin yürütülmesinin durdurulduğu bildirilmek suretiyle yürütülmesi durdurulan mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinin sondan iki cümlesi ile (v) bendi hükmünün tamamının uygulanmaması talimatı verilmiş idi.

 

Bakanlığımız aleyhine mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinin sondan iki cümlesi ile (v) bendinin iptali talebiyle Danıştay’da açılan davalarda esastan davanın reddine karar verilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla ilgide kayıtlı Genelgeler ile bildirilen yürütmeyi durdurma kararları hükümsüz hale gelmiştir. Bu sebeple ilgide kayıtlı (a) ve (b) Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu itibarla ilk yürütmeyi durdurma kararının verildiği 2007 yılı Temmuz ayından bu yana, yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle yapılmayan ek ödeme kesintilerinin mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (v) bentleri hükmünün uygulanması suretiyle ilgili personelden tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

2007 yılı Temmuz ayından 2010 yılı Ağustos ayına kadar olan ek ödeme dönemlerinde; inceleme heyetinin raporu, idarî soruşturma raporu ve hasta hakları kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre ceza verilen personel bulunup bulunmadığının -geçmişe dönük- tetkiki ile şayet ceza alan personel var ise mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (v) bentleri uyarınca yapılması gereken kesintilerin tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

21/01/2010 tarihli ve 5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun uyarınca 30/07/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 5’inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, 2010 yılı Ağustos ayından itibaren yapılacak performansa dayalı ek ödeme hesaplamalarında mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (v) bentleri hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ancak mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (v) bentleri kapsamında ek ödeme kesintisi yapılan tabipler mezkur Yönetmelik hükümleri gereğince performansa dayalı ek ödeme yapılacak personel kapsamında yer aldığından ve fiilen çalıştıklarından; 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak olan Döner Sermaye Sabit Ödemesi herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ödenmesi gerektiğinden, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (v) bentleri kapsamında ek ödeme kesintisi yapılan tabiplere performansa dayalı ek ödeme kesintisinin yapıldığı aylarda Döner Sermaye Sabit Ödemesinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği: 81 İl Valiliği

disiplin cezası
performans ödemesi
kesintiler
genelge
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300