Medimagazin logo

Palyatif bakım merkezi kanser hastalarına umut ışığı oldu

Kanser hastalığının son evresine gelmiş hastalar için onkolog, psikiyatrist hatta din görevlilerinin hizmet verdiği merkez açıldı. 3 ayda 20 hastanın ağrısı kesildi. 5 kişi kemoterapiye yeniden başladı.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ - ŞEYDA BURCU İKİZ
Palyatif bakım merkezi kanser hastalarına umut ışığı oldu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Kan­ser has­ta­lı­ğı­nın son ev­re­si­ne gel­miş, da­ya­nıl­maz ağ­rı­lar çe­ken has­ta­lar için bir ilk ger­çek­leş­ti­ril­di. İz­mi­r’­de­ki Ka­tip Çe­le­bi Ata­türk Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­’n­de sa­de­ce kan­ser has­ta­la­rı­na hiz­met için pal­ya­tif ba­kım mer­ke­zi son dö­nem kan­ser has­ta­la­rı için umut ışı­ğı ol­du.

PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKMÜŞLERDİ

Hiz­met ver­me­ye baş­la­dık­la­rı 3 ay içe­ri­sin­de 60 has­ta­nın ba­kı­mı­nı üst­len­dik­le­ri­ni an­la­tan Hü­se­yin Can, “Bu has­ta­la­rın ke­mo­te­ra­pi ve ışın te­da­vi­si şan­sı kal­ma­mış­tı. Bes­len­me­le­ri kö­tü, psi­ko­lo­jik ola­rak çök­müş­ler­di. Ya­ni te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar­dı.

Bu has­ta­la­rın ağ­rı­la­rı­nı kes­tik, bes­len­me­le­ri­ni dü­zen­le­dik. 20’si­ni evi­ne gön­der­dik çün­kü bu tür has­ta­la­rı­mız için ge­rek­li te­da­vi son­ra­sı en uy­gun or­tam ev­le­ri­dir. Baş­ka kli­nik­le­re dev­ret­ti­ği­miz 13 has­ta­dan 5’i tek­rar ke­mo­te­ra­pi ala­cak du­ru­ma gel­di. Ya­ni bu has­ta­la­rın bir kez da­ha kür al­ma şan­sı doğ­du” şeklinde konuştu. Can, ümit ve ça­re ola­bil­mek için ça­lış­tık­la­rı­nı kaydetti.

‘HASTALARIN ÖLDÜĞÜ YER DEĞİLİZ’

Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can, palyatif merkezlerin insanların yaşamına yıllar katmak değil, yıllarına yaşam katmak için uğraş verdiğini söyledi. “Şu algılanmamalı, biz hastaların öldüğü son merkez değiliz” diyen Can, ‘Artık sizin için yapılacak hiçbir şey kalmadı’ denilen hastalara yönelik hizmet verdiklerini aktardı. Can, “Ağrısını kesiyoruz, beslenmesini düzenliyoruz. Psikolog desteği veriyoruz ve hatta din görevlileri ile konuşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Din görevlilerinin hastalarla konuşarak bir psikolog gibi onları rahatlattığını belirten Can, “Sevdiklerini kaybedince acı yaşayan yakınlarının bu süreci daha kolay atlatmaları için çalışıyoruz. Sadece Müslümanlar için değil bazı kliselerle görüştük Hıristiyan hastalarımız için papaz talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı. Hasta odalarına zevklerine göre seçebilecekleri müzik yayınına başlayacaklarını ekledi.

‘Tekrar ışın tedavisine başladım’

Pros­tat kan­se­ri te­da­vi­si sü­rer­ken du­ru­mu kö­tü­le­şen ve ağ­rı­la­rın­dan do­la­yı Pal­ya­tif Ba­kım Mer­ke­zi­’n­de te­da­vi­si­ne de­vam edi­len 60 ya­şın­da­ki Mus­ta­fa Ün­sal, ağ­rı­la­rı­nın gi­de­ril­di­ği­ni söy­le­di. 

Uzun sü­ren te­da­vi­si son­ra­sı mer­ke­ze gel­di­ği­ni be­lir­ten Ün­sal, “Çok şü­kür da­ya­nıl­maz du­rum­da­ki ağ­rı­la­rım ho­ca­la­rı­mız sa­ye­sin­de din­di. Sa­de­ce sol ta­ra­fım­da ağ­rım kal­dı. İlaç­lar­la onu da te­da­vi edi­yor­lar. Bu sü­re­de tek­rar ışın te­da­vi­si al­ma­ya baş­la­dım. Te­da­vi­den öte, dok­tor­la­rı­mı­zın gü­ler yü­zü biz­le­ri da­ha iyi­ye gö­tü­rü­yor. İn­şal­lah be­ni aya­ğa kal­dır­ma­dan bu­ra­dan sal­maz­la­r” de­di.
-
palyatif
bakım
merkezi
kanser
hastalarına
umut
ışığı
oldu
Yorum (8)
Derman
Neresi güzel? Üç hemşire bir Dr ile 30 hastaya yoğun bakım gibi hizmet vermeye çalışan,sadece makyajdan ibaret bir bölüm.Eleman yok iş çok.Prof ve Doçentlere verin maaş arttırımını, nasıl olsa köleler çalışıyor herkesin adına.Yazık be.
1
Cevapla
hüseyin can
Kendini hemşire olarak tanıtan arkadaşımızın servis hakkında ne kadar bilgisi var acaba? haksız ve asılsız ithamlarda bulunmuş. Kanser Hastalarında Palyatif ve Destek Bakım Servisinin idari sorumlusu olarak kendisine birkaç bilgi vermek isterim; Aile Hekimliği Kliniği olarak 15 asistan hekimimizle birlikte bu serviste hizmet vermekteyiz. Toplam 10 yatak kapasitemiz var. Gün içerisinde en az 2-3 asistanımız servis içerisinde hastalarımızla ilgilenmekte. 10 hemşiremiz bulunmakta. Her gece nöbetçi hekimimiz bulunmakta. Medikal Onkoloji bölümü ile koordineli çalışmaktayız. Birçok kişinin unuttuğu onkolojik hastalara destek tedavisi vermekteyiz. Şuana kadar taburculuk oranlarımız da çok iyi. Yoğun bakımı andıran hiçbir yanımız yok. Eğer merak eder ve ziyaretimize gelmek isterseniz kullandığınız haksız ithamlardan dolayı belki özür dilersiniz. Zira bu kadar safiyane yapılan bir hizmete yaptığınız yorum bir meslektaşınız olarak beni utandırdı. Saygılarımla Yrd.Doç.Dr. Hüseyin CAN
0
Cevapla
Bedrettin alyamaç
Her şeyi anladımda din görevlisinin orda ne işi var?son nefeste telkin(kelimei şahadet )mi verecek yoksa hepimiz faniyiz sen bu hastalığa sabret mi diyecek? doğrusu çözemedim ......
0
Cevapla
Soner Recai Öner
Yanılmıyorsam ülkemizdeki ilk merkez. Ka­tip Çe­le­bi Ata­türk Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ çalışanlarını tebrik ederim. "Kronik" hastalıkları olan kişiler için ileride aslında enstitü haline gelmesi gereken güzel bir başlangıç. İyi çalışmalar, maddi ve manevi bol gücünüz olsun dilerim.
0
Cevapla
Hüseyin Can
Saygıdeğer meslektaşım Bedrettin Alyamaç'ın sorusuna yanıt vermek isterim: Şöyle ki; Palyatif bakımda "spirituel yaklaşım" olarak geçen bir destek programı mevcut. Özellikle palyatif bakıma ihtiyacı olan (gerek kanser hastası gerekse de diğer kronik hastalıklardan birine sahip olan) kişilere inançlarına göre (bu konuda kendini yetiştirmiş din adamlarının desteği ile)destek verilmesi planlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu tür desteklerle birlikte, kişilerin özellikle ağrı yakınmaları olmak üzere birçok semptomunda gerileme izlenmiştir. Konu ile ilgili gerekli kurumlar ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Saygılarımla
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir