Medimagazin logo

Birinci basamakta döner sermayeleri kimler nasıl belirler?

Kurumlarda Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Dağıtılabilecek Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi Döner sermaye komisyonunun teşkili
Birinci basamakta döner sermayeleri kimler nasıl belirler?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Kurumlarda Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Dağıtılabilecek Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi Döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6- (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her kurumda döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Baştabip

b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı,

c) Hastane müdürü,

ç) Döner sermaye saymanlık müdürü,

d) Başhemşire,

e) (Değ: RG: 25.8.2007/26624) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik şefi, ancak ilgili kliniklerde/birimlerde uzman tabip, uzman tabip yok ise bunların her birinin yerine bir tabip görevlendirilir.

f) Bir pratisyen tabip,

g) Bir diş tabibi,

ğ) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi)

h) Bir sağlık hizmetleri sınıfı hemşire, ebe veya sağlık memuru temsilcisi,

ı) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi,

i) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi,

j) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi,

k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkarasının (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler baştabip tarafından, (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları kurum amirince yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) (Değişik: RG: 9.1.2007/26398) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7- (1) Komisyonun başkanı kurum baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kurumun gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri hastane müdürlüğünce yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 8- (Değ: RG: 25.8.2007/26624) (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde 50’sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

Kaynak: Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik (Tarih: 12.5.2006; Sayı: 26166)

birinci
basamakta
döner
sermayeleri
kimler
nasıl
belirler?
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir