Medimagazin logo

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

YÖNETMELİK

Türk Dişhekimleri Birliğinden:

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/5/1991 tarihli ve 20876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Özel sağlık kuruluşlarının açılışı veya sağlık kuruluşunun adres değişikliği gibi durumlarda; bu durumu takip eden bir ay içinde, mevzuattaki kurallara uygun biçimde en fazla bir hafta süreyle verilen ilanlar hariç, her türlü iletişim araçlarıyla reklam mecraları ve sanal ortamlara ilan vermek,"

"o)Yetkili makamdan gerekli izinleri almadan özel sağlık kuruluşunda çalışmak veya gerekli çalışma izni olmayan dişhekimini çalıştırmak,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"k) Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına, dişhekimliği lisans, lisansüstü veya uzmanlık eğitimi alanlara yahut hasta ve hasta yakınlarına fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Soruşturma ve kovuşturmada ilgili kişi ve kurumlarla yapılan bütün yazışmalar kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderi usullerinden herhangi biriyle fiziki veya elektronik ortamda yapılır ve evrak alındı belgesi dosyada saklanır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Karar, soruşturma isteğinin Cumhuriyet Savcılığından gelmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma açılmış bulunan dişhekimine ve varsa şikayetçiye, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükmüne uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından tebliğ edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ", iadeli taahhütlü olarak veya elden" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurulları yürütür.


 

 

 

turk dishekimleri birligi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir