Medimagazin logo

Özel Sağlık Kuruluşları ile ilgili Ek Kadro Duyurusu

Özel Sağlık Kuruluşları ile ilgili Ek Kadro Duyurusu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığından:

 

DUYURU

Bilindiği üzere Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 7/4/2011 tarihinde yapılan değişiklikle Ek 5 inci maddeye eklenen fıkrada; “Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Belirlenen uzman hekim kadroları, kadrolu uzman sayısı toplam yatak sayısının 2/5’i oranını geçmeyen özel hastaneler öncelikli olmak üzere ve toplam kadrolu uzman sayısının her bir dönemde %10’unu geçmeyecek sayıda verilebilir. Bu kadrolar hastane hekim kadrosu olarak değerlendirilir.”şeklinde, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 7/4/2011 tarihinde yapılan değişiklikle Ek 1 nci maddesinde; “f)  Cerrahi müdahale birimi bulunan tıp/dal merkezlerine, kuruluşta kadrolu görev yapan anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunmaması halinde kuruluşun ihtiyacı ve talebi dikkate alınarak bu uzmanlık dalında bir kadro verilebilir. g) Tıp/dal merkezleri ile müessese ve laboratuvarlara asgarî kadro sayıları bakımından sağlık kuruluşu statüsünü kaybetmemesi için gerekli olan aynı branştaki uzman kadrosu verilebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemeler kapsamında Bakanlığımızca özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarına yeni tahsis edilecek uzmanlık dalları ve kadroları için talepler alınacaktır. Talep edilebilecek uzmanlık dalları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 
 

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ

TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ

TIBBİ GENETİK

SPOR HEKİMLİĞİ

GASTROENTEROLOJİ

NEFROLOJİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

ÜROLOJİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

GENEL CERRAHİ

İÇ HASTALIKLARI

İLK VE ACİL YARDIM

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

GÖĞÜS CERRAHİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

NÜKLEER TIP

RADYASYON ONKOLOJİSİ

GÖZ HASTALIKLARI

NÖROLOJİ

TIBBİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

KARDİYOLOJİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

RADYODİAGNOSTİK

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ

PATOLOJİ

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

 

 

Özel hastanenin kadro taleplerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar öncelikle dikkate alınacaktır.

 

 1. Hizmet sunulan KVC ve yoğun bakım hizmeti için ek kadro ihtiyacı,
 2. Yoğun bakım ve ameliyathane hizmeti için gerekli ek anestezi ve reanimasyon kadro ihtiyacı,
 3. Radyoterapi hizmeti sunan hastanelerin radyasyon onkolojisi ihtiyacı,
 4. Hali hazırda bünyesinde bulunmayan ancak Yönetmelik hükümleri gereği bulunması zorunlu laboratuvar ve müessese için gerekli uzman kadrosu ihtiyacı,
 5. 1/3 ün altında kadrosu bulunan hastanelerin kadro talepleri.

 

Yukarıda belirtilen uzmanlık dalları ve kadro talepleri dışında asgari kadrosu bulunmadığı için kapanma durumunda ruhsatlı üniteleri bulunan özel hastaneler ile özel hastanenin bulunduğu il/ilçede kamu ve özelde hizmet verilmeyen veya yetersiz sayıda uzmanla hizmet verilen uzmanlık dalında da talepte bulunulabilecektir.

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 nci maddesi (f) ve (g) bendi kapsamındaki kuruluşlar;

 

 1. Laboratuvar ve müesseselerin uzmanlık dalı bakımından kuruluş statüsünü korumaları için gerekli asgari uzman sayısı bir olup, 6/1/2011 tarihi itibariyle ruhsatlı olan laboratuvar ve müesseselerden uzman eksikliği nedeniyle kuruluş statüsünü kaybetme durumunda olanlar kadro başvurusu yapabilecektir. 

 

 1. Kuruluş statüsünü korumaları için gerekli asgari uzman sayısı dal merkezleri bakımından iki, tıp merkezleri bakımından dörttür. Bu sayılara kuruluşta görev yapan kadro dışı geçici statüdeki uzmanlar da dahildir. Kadrolu uzman sayısı dal merkezinde ikinin, tıp merkezinde dördün altında olan kuruluşlar kadro başvurusu yapabilecektir.

 

 1. Cerrahi müdahale birimi olan merkezlerden kadrolu anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunmayanlar -15/2/2008 tarihinden sonra kadrosu düşenler-bu ünitenin devamı için bir kadro talep edebilecektir.

 

Her üç maddede yazılan kuruluşlar bakımından Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi kapsamında kuruluşta kadro dışı geçici çalışan uzmanlar öncelikle Bakanlıkça verilecek bu kadrolara başlatılacaktır.

 

Tüm talepler Yönetmeliklerde belirtilen üst sınırları geçmemek üzere değerlendirmeye alınacaktır.

 

Talep edilen kadrolardan Bakanlıkça uygun bulunan kadrolara istihdam edilecek uzmanların kamu hastanelerinde görev yapan uzmanlardan karşılanmak istenmesi  halinde kamu hizmetinin aksatılmaması bakımından ilgili kamu hastanesi ve il sağlık müdürlüğünün muvafakatı alınacaktır. Bu muvafakat en fazla dört ay olarak uygulanır.

 

Mesul müdürler-laboratuvar ve müessese için işleten temsilcisi- tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte 01/06/2011 tarihine kadar bulundukları il sağlık müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Müdürlük onaylı kadro durumunu belirten kapasite formu, (kadrolu ve kadro dışı çalışanlar)
 2. Müdürlük onaylı uygunluk belgesi/faaliyet izin belgesi örneği, cerrahi müdahale uygulama izin belgesi, laboratuar/müessese ruhsatı,
 3. Kadro ihtiyacını gerekçesinin belirtildiği dilekçe.
 4. SKYS bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğuna dair Müdürlük yazısı.

 

Müdürlükler en geç beş iş günü içinde talep dosyalarını Bakanlığa ileteceklerdir. Bakanlıkça 30/06/2011 tarihine kadar talepler değerlendirilerek tahsis edilen kadrolar bildirilecektir.

 

SKYS kayıtları uygun olmayan kuruluşların işlem süresi bu sürelerle sınırlı değildir. Uzmanlık dalı veya kadro ilavesi yapılan kuruluşlar bu uzmanlık dalında tahsis edilen kadroları devredemezler ve en geç altı ay içinde aktif hale getirmeleri gerekir.

 

İlgililere duyurulur.

özel
sağlık
kuruluşları
ile
ilgili
ek
kadro
duyurusu
Yorum (1)
ed
en çok ihtiyaç duyulan branş 1. sırada kadın dogum olarak belirtilmişti yapılan araştırma sonucunda, kadın dogum kadrosu açmıyorlar. Eeee tabi adamlar gıcık oluyor kadın dogumculara. İşler böyle yürüyor, ihtiyaç falan hikaye
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir