Medimagazin logo

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmişve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmişbelge,”

“d) Hasta ve hasta yakınlarıile hastane çalışanlarıiçin, özel hastanenin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından düzenlenmişbelge,”

“Ancak otopark alanlarına ilişkin hususlarda birinci fıkranın (d) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 AynıYönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Hastane yerleşimi ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre ayrılmışotopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların”ibaresi “Hastane yerleşiminin”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 AynıYönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncıfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıkça ruhsatlandırılmışözel hastanelerde, Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve binada imar mevzuatına uygun olarak taşıyıcıunsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat gibi işlerin yapılmasıhalinde, binanın kullanımına izin verilen toplam brüt alanınıdeğiştirmemek ve gerektiğinde yangın ile deprem yönünden uygunluğunun da sağlanmasıkaydıyla Belediyeden proje onayıaranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilir.”

MADDE 4 AynıYönetmeliğin 14 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Müdürlükçe EK-9’a uygun olarak düzenlenen ve bina standartlarınıgösteren müşterek teknik rapor.”

MADDE 5 AynıYönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin sağlık taramalarınıyaptırmak,”

MADDE 6 AynıYönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncücümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her bir yan dal uzmanlık alanında ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarının tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde Bakanlıkça belirlenen sayıda yan dal uzmanıbulunmasıkoşuluyla yan dal uzmanlığıbulunanlar Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşüile o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir. Tıpta uzmanlık eğitimi verilmeyen illerde ise Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşüo ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir.”

MADDE 7 AynıYönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncücümlesi yürürlükten kaldırılmışve üçüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarlara, 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre; radyoloji laboratuvarlarına ise 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarıHakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname düzenlenir ve EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm”kısmına eklenir. Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarların faaliyetleri ise Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında yürütülür.”

MADDE 8 AynıYönetmeliğin 40/A maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncücümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 AynıYönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için ilgili mevzuatına göre satışfişi veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satışfişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılıdökümünüve birim fiyatlarınıgösteren belge düzenlenir.”

MADDE 10 AynıYönetmeliğin 64 üncümaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanıgibi mücbir sebeplerden dolayıözel hastanenin faaliyeti Bakanlıkça en fazla üçyıl süreyle askıya alınabilir.”

MADDE 11 AynıYönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde;”ibaresi “Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde;”şeklinde ve son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devir işleminin Bakanlıkça onaylanmasıhalinde on beşişgünüiçerisinde EK-10’daki Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler”kısmındaki (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki belgeler ve “Özel Hastane Faaliyet Başvurusunda BulunmasıGereken Bilgi ve Belgeler”kısmındaki devralana ait belgeler ile devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmeler ilgili sağlık müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 12 AynıYönetmeliğin ek 4 üncümaddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaçgösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilir.”

MADDE 13 AynıYönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinin sonuna aşağıdaki iki cümle eklenmiş, birinci fıkraya aşağıdaki bentler ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Hasta yatak doluluk veya yoğun bakım yatak doluluk oranı;

1) Son altıaya ait % 85 ve üzerinde olan,

2) Son bir yıla ait % 75 ve üzerinde olan,

3) Son iki yıla ait yıllık % 65’in üzerinde olan,

vebu oranlardan birini sağlayan özel hastanelere hasta yatak doluluk oranıveya yoğun bakım yatak doluluk oranı% 65 olacak şekilde hasta yatağıeklenebilir.”

“e) Ayrıca;

1) Özel hastanelerde kadrolu olarak çalışan tabip ve diştabipleri, 1219 sayılıKanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında kadro dışıgeçici olarak çalışabilir. Diğer sağlık çalışanlarıise planlama kapsamındaki en fazla bir özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Tabiplerin kadrolu olarak çalıştığıkuruluştan ayrılmalarıhalinde, tabip planlamasının bozulmamasıamacıyla azami üçay daha kadro dışıgeçici olarak çalışmaya devam edebilir. Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmaya başlayamamasıhalinde düzenlenmişolan personel çalışma belgesi iptal edilir.

2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariçolmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir kereye mahsus olmak üzere planlamadan istisna tutularak kadro dışıgeçici çalışabilir.

3) Yaşhaddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaşhaddine ulaşmışolan tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarından altmışyaşınıdoldurduktan sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışıgeçici olarak çalışabilir.

4) Özel hastaneler, tabip ve diştabibi kadro sayılarıiçin ayrıayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçentleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrasıkapsamında üniversite ile sözleşme yaparak kadro dışıgeçici olarak çalıştırabilir.

5) Muayenehanesi bulunan tabipler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde sadece nöbet tutabilirler. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır.

6) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro dışıgeçici çalışma hükümleri tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkıvermez. Müdürlükçe kadro dışıgeçici çalışan tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir Kadro dışıgeçici çalışma gün ve saatleri, kadrolu çalışılan kuruluşla yapılan sözleşmede açıkça belirtilir. Kadro dışıgeçici çalışılan uzmanlık dallarıkuruluşun ruhsatına ve faaliyet izin belgesine, çalışma şekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanların hastaneden ayrılmasıhalinde yerine üçay içinde aynışekilde çalışacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalıhastanenin ruhsatından/faaliyet izin belgesinden çıkarılır. Bu bendin 3 numaralıalt bendi ile bu maddenin 7 ve 8 inci fıkralarıkapsamındaki tabibin çalıştığıhastaneden ayrılıp muayenehaneler hariçplanlama kapsamındaki başka özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi halinde de aynışekilde çalışmasına izin verilir.”

“Özel hastanede kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışıgeçici çalışabilir. Bu durumda kadro dışıgeçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir.”

“n) Özel hastaneler bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabiplerle estetik amaçlısağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvurularıhastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılmasıuygun görülen birim hastanenin faaliyet izin belgesinin EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm”kısmına ve Sağlık KuruluşlarıYönetim Sistemine (SKYS) işlenir. Estetik biriminde, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarıHakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncümaddesinin dördüncüfıkrasında tanımlanan işlemler yapılabilir.

o) Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarıile özel hastaneler, aynıil sınırlarıiçinde özel hastane bünyesinde birleşebilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışındaki başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleşmeye izin verilir. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulmasıiçin öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımıyönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin verilir. Birleşme işlemi iki yıl içerisinde tamamlanır. Ancak birleşerek taşınma söz konusu ise birleşme işlemi 65 inci maddenin dördüncüfıkrasında belirlenen süre içerisinde tamamlanır. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşlarıtekrar ayrılma talebinde bulunamaz.

p) Özel hastane bulunduğu il içerisinde başka bir yere taşınabilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışına taşınmasıiçin Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulmasıiçin öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımıyönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin verilir.”

“7/5/1987tarihli ve 3359 sayılıSağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 9 uncu maddesi uyarınca 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altıay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla kadro dışıgeçici olarak çalışabilir.

Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olan ve yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabip ve diştabipleri, bir yıl içerisinde toplamda üçayıgeçmeyecek şekilde müdürlüğe bildirimde bulunmak kaydıyla kadro dışıgeçici olarak özel hastanede çalıştırılabilir.”

MADDE 14 AynıYönetmeliğin ek 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncüfıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komisyon, Bakanlık Müsteşarıveya görevlendireceği bir yetkili başkanlığında:

a) Genel Müdür veya yardımcısı,

b) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,

c) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından bir temsilci,

ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan bir temsilci,

d) Türkiye Halk SağlığıKurumundan bir temsilci,

e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık KurumlarıMeclisinden bir temsilci,

f) Özel hastanelere ait derneklerden en çok tüzel kişi üyesi olan dernek temsilcisi,

g) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarıHakkında Yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarına ait derneklerden en çok tüzel kişi üyesi olan dernek temsilcisi,

olmaküzere dokuz üyeden kurulur.”

“İkinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen Komisyon üyeliği için, asgari Daire Başkanıseviyesinde bir yetkili görevlendirilir. (f) ve (g) bendindeki üye için derneklerin her yıl temmuz ayıitibarıyla üye sayılarıesas alınır.”

MADDE 15 AynıYönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisans verilenler hariçolmak üzere ön izin verilenler,”ibaresi “Bakanlıkça özel hastane açma izni verilenler”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 AynıYönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili belediye imar müdürlüğünden”ibaresinden sonra gelmek üzere “veya çevre ve şehircilik il müdürlüğünden”ibaresi eklenmiş, ikinci fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmişve üçüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak komisyon tarafından uygunsuzluklarınıtaşınarak gidermesi gerektiği tespit edilen özel hastaneler için komisyon rapor tarihinden itibaren 65 inci maddenin dördüncüfıkrasında belirlenen süre verilir.”

“Bu madde kapsamındaki hastaneler, uyum süresi içinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir.

a) 15/2/2008 tarihinden önce kullanmakta olduklarıbinalarından Bakanlık kayıtlarına girmemişolanlar ile belediye onaylıprojesi bulunmayanların, mevcut durumlarınıgösteren projeleri Müdürlükçe incelenir ve denetimlerde kullanılmak üzere Müdürlükçe onaylanır. Bu şekilde kayıt altına alınan binalara istinaden özel hastane kapasite artıştalebinde bulunamaz.

b) Yönetmelik şartlarınısağlayamayan binalarının;

1) Yapıkullanma izin belgesi bulunmalıveya binanın kullanılabileceğine dair ilgili belediye veya çevre ve şehircilik il müdürlüğütarafından düzenlenmişbelgesi bulunmalıdır.

2) Yangın ve deprem yönünden uygunluğunun ilgili kurum tarafından belgelenmesi gereklidir.

3) Mevcut durumlarının dışında proje değişikliğine neden olabilecek tadilatlarına izin verilmez. Ancak, Müdürlükçe talep edilebilecek küçük çaplıve uygulanmasımümkün tadilatlar yapılabilir. Bu durumda, yangın ve deprem yönünden uygunluğu sağlamak kaydıyla, mimari projedeki değişikliklerin Müdürlükçe onaylıson proje üzerinde çizilmesine izin verilir.”

MADDE 17 AynıYönetmeliğin geçici 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 AynıYönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“İstisnai tabip çalıştırılması

GEÇİCİMADDE 9 31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrılmışve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla muayenehane hariçplanlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altıay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel hastanede kadro dışıgeçici çalışabilir. Bu geçici çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkıvermez. Bu tabiplerin başka özel hastaneye başlamak istemesi halinde de aynışekilde kadro dışıgeçici çalışabilir.

15/2/2008tarihinden itibaren bir özel hastanede herhangi bir sürede sigortalıolarak çalıştığınıbelgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hariçplanlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altıay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel hastanede kadro dışıgeçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkıvermez. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılarak başka bir hastanede çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 19 AynıYönetmeliğin eki EK-1 “Özel Hastanelerde AsgarîBulundurulacak Sağlık Personeli”listesinin V, VI ve VIII numaralısatırıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI

Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımıdurumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamıgerekmez)

VI-MİKROBİYOLOJİVE KLİNİK MİKROBİYOLOJİUZMANI

Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımıdurumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamıgerekmez)”

“VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (hizmet alımıdurumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamıgerekmez)”

MADDE 20 AynıYönetmeliğin eki EK-2 “Özel Hastaneler Denetim Formu”nun “1. Bölüm: Faaliyete Esas Bilgiler”kısmının 39 uncu satırıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

39-  a) Özel hastane için kullanılan yönlendirme levhaları uygun mu?  

 

 

 

 

b) Matbu evraklardaki logolar uygun mu?  İlgili genel hükümlere göre Reklam kapsamına giren uygulaması var mı?

 

Mesul müdür bir kez uyarılır.

 

 

 

 

 

Mesul müdür üç kez uyarılır.

Bir yıl içinde dördüncü kez yapılması halinde acil hariç poliklinik faaliyetleri iki gün süreyle durdurulur.

60 ıncı maddeye aykırı uygulamaların Bir yıl içerisinde ikinci kez yapılması halinde iki gün, üçüncü kez yapılması halinde beş gün, dördüncü kez yapılması halinde yedi gün süreyle acil hariç poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

Bir yıl içinde beşinci kez yapılması halinde beş gün süreyle acil hariç poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

MADDE 21 AynıYönetmeliğin eki EK-9 “Müşterek Teknik Rapor”un “RuhsatlandırılmışHastane veya Eklerinin Tadilatlarına Yönelik KısmıMüşterek Teknik Rapor”kısmının üçüncübölümünün 4 numaralısatırıyürürlükten kaldırılmışve aynıekin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenecek müşterek teknik rapor ve kısmi müşterek teknik rapor ücreti, Müdürlük döner sermayesine yatırılır.”

MADDE 22 Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

özel hastaneler yönetmeliği
2014
değişiklik
Yorum (7)
Doktor
5) Muayenehanesi bulunan tabipler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde sadece nöbet tutabilirler. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Yukarıdaki hüküm, "Muayenehanesi olanlar Özel hastanelerde nöbet tutmak dışında çalışamayacakları" anlamına mı geliyor.
0
Cevapla
Ali Eren soylu
Dr hakan Yanlış anlamadıysam bu hüküm bundan sonrası için geçerli Çünkü şu andakiler için bir defaya özel izin var
0
Cevapla
Adnan Öbek
Saçmalıklardan seçmeler... Özel Hastanelere Sağlık Bakanlığı karışamaz. Sadece tıbbi destek ve yönlendirme veya denetim yapabilir. Bir müteahhitin kaç mühendis çalıştıracağına ilgili Bakanlıklar karışıyor mu ? Bir Avukatlık Bürosunda kaç Avukatın çalışacağına Adalet Bakanı karışabilir mi? Saçmalıklar artık son bulmalı...
0
Cevapla
Dr
Hekimlik 24 saat devam eden bir hizmettir. Hekimin çalışma alanı ve saatini kısıtlayıcı hükümler telafisi olmayan sonuçlar doğurur. Dolayısı ile bu tip kısıtlayıcı kanunlar ve yönetmelikler devleti hukuk karşısında zor duruma sokar.
0
Cevapla
dr
Özel Avcılar Hastanesinin sahibi olan sayın sağlık bakanımız, özel hastanelerin yararına göre düzenleme yapıyor. Muayenehanesi olan cerrah nerede ameliyat yapacak ?????
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir