Medimagazin logo

Gençlerin de beyni yaşlanıyor

Be­yin yaş­lan­ma­sı; unut­kan­lık, odak­lan­ma ve kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu, dik­kat­siz­lik, ta­ham­mül­süz­lük gi­bi be­lir­ti­ler­le ken­di­ni bel­li edi­yor. İl­ginç olan, be­yin yaş­lan­ma­sı sa­de­ce yaş­lı­lar­da de­ğil genç­ler­de de gö­rü­le­bi­li­yor. .
Kaynak: BUGÜN
Gençlerin de beyni yaşlanıyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Be­yin fonk­si­yon­la­rı­nın ya­vaş ya­vaş kay­bol­ma­sı bey­nin yaş­lan­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor. Genç­ler­de be­yin yaş­lan­ma­sı se­bep­le­ri­nin hi­per­tan­si­yon, uy­ku­suz­luk, rad­yas­yon ve ba­zı vi­ta­min ek­sik­lik­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Re­em Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Nö­ro­log Dr. Meh­met Ya­vuz, doğ­ru bes­len­mey­le ser­best ra­di­kal­le­rin bey­ne et­ki­le­rinin azal­tı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
 
Ya­vuz şöy­le ko­nuş­tu: “Den­ge­si bo­zul­muş ser­best ra­di­kal­ler, ye­ni­den nor­mal ya­pı­ya dö­nüş­mek için sü­rek­li baş­ka mo­le­kül­le­re sal­dı­ra­rak elek­tron alır ya da ve­rir. Böy­le­ce vü­cu­du­muz­da­ki her hüc­re gün­de or­ta­la­ma 10 bin ser­best ra­di­ka­lin sal­dı­rı­sı­na ma­ruz ka­lır. DNA, olu­şan sal­dı­rı­lar­la gün­den gü­ne za­rar gö­rür. Hüc­re ye­ni­len­me­si DNA­’yı, sı­fır­dan ye­ni­le­ye­mez. Ser­best ra­di­kal­ler ne­de­niy­le ha­sar gö­ren DNA, her ye­ni­len­me­de gi­de­rek yaş­lan­mış ha­liy­le bir son­ra­ki hüc­re­ye nak­le­di­lir.”
 
“Ser­best ra­di­kal­le­ri uy­gun gı­da­lar­la ne ka­dar azal­ta­bi­lir­sek be­yin ve vü­cut yaş­lan­ma­sı­nı, bu­na bağ­lı ola­rak da başta unut­kan­lık ol­mak üze­re bir­çok has­ta­lı­ğı yen­me­miz ya da ya­vaş­lat­ma­mız müm­kün ola­bi­li­r” uya­rı­sı­nı ya­pan Dr. Ya­vuz şöy­le de­vam et­ti: “Üs­te­lik bu du­rum yal­nız­ca yaş­lı­lar­da gö­rül­mü­yor. Hi­per­tan­si­yon, vi­ta­min ek­sik­lik­le­ri, uy­ku­suz­luk, ha­va­sız ve sağ­lık­sız or­tam­lar­da ça­lış­ma, elek­tro­man­ye­tik alet­le­rin yay­dı­ğı dal­ga­lar gi­bi da­ha bir­çok ne­den genç­ler­de bi­le be­yin yaş­lan­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.”
 
Be­yin dos­tu gı­da­lar
 
Dr. Ya­vuz be­yin dos­tu gı­da­la­rı da şöy­le sı­ra­la­dı: “B vi­ta­min­le­ri, C ve E vi­ta­mi­ni ile ka­fe­in tü­ke­ti­mi be­yin sağ­lı­ğı­mız için bü­yük önem ta­şır. Ay­rı­ca ba­lık ya­ğı, çay, çi­ko­la­ta, ya­ban mer­si­ni, ıs­pa­nak, bö­ğürt­len, çi­lek, Brük­sel la­ha­na­sı, ka­ra la­ha­na, erik, bro­ko­li, pan­car, por­ta­kal, kır­mı­zı üzüm, ki­raz, ki­vi, pat­lı­can, do­ma­tes ve sa­la­ta­lık da bol­ca tü­ke­til­me­li.”
 
Be­den ve zi­hin eg­zer­siz­le­ri ya­pın
 
“Bi­lim­sel araş­tır­ma­lar her gün ya­rım sa­at dü­zen­li yü­rü­me­nin bi­le be­yin yaş­lan­ma­sı­nı  ve be­yin yor­gun­lu­ğu­nu gi­der­di­ği­ni gös­ter­miş­ti­r” di­yen Dr. Ya­vuz, “Zi­hin an­tren­man­la­rı da, be­yin hüc­re­le­ri ara­sın­da ye­ni bağ­lan­tı­la­rın oluş­ma­sı­nı sağ­lar. Mü­zik ale­ti çal­mak da stre­si azal­tıp bey­ni­ güç­len­di­ri­r” dedi
gençlerin
beyni
yaşlanıyor
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir