Medimagazin logo

Çocuğunuzun sesi kısılıyorsa dikkat

Ses kı­sık­lı­ğı, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da sık­ça kar­şı­la­şılan ses tel­le­ri­nin ödem­len­me­siy­le or­ta­ya çı­kan bir du­rum. An­cak ba­zı ço­cuk­lar­da ses kı­sık­lık­la­rı en­fek­si­yo­na bağ­lı ol­ma­dan ge­li­şip 2 haf­ta­dan uzun sü­re­bi­li­yor.
Kaynak: Bugün
Çocuğunuzun sesi kısılıyorsa dikkat
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Eğer ço­cu­ğu­nu­zun se­si çok sık ara­lık­lar­la kı­sı­lı­yor ve­ya iki haf­ta­dan uzun sü­re­dir se­si kı­sık­sa  mut­la­ka bu­nun ne­den­le­ri­nin araş­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
 
*Ço­cuk­la­rın ses tel­le­rin­de no­dül olur mu?
 
Ses te­li no­dül­le­ri, ses tel­le­ri­nin kö­tü, yan­lış kul­la­nıl­ma­sı, ses hij­ye­ni­ne dik­kat edil­me­me­si gi­bi ne­den­ler­le ge­li­şi­yor. No­dü­lün, as­lın­da vü­cu­dun ken­di­ni sa­vun­ma tep­ki­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Mo­no­men­te Dil, Ko­nuş­ma & Bi­rey­sel Ge­li­şim, Eği­tim ve Da­nış­man­lık Mer­ke­zi­’n­den Uzm. Dil ve Ko­nuş­ma Te­ra­pis­ti Öz­lem Ak­gün Bil­gi­li şun­la­rı söy­le­di: “Ses tel­le­ri, ye­te­rin­ce nem­len­di­ril­mez, aşı­rı zor­la­ma­lı ve çok faz­la kul­la­nı­lır­sa, vü­cut bu­ra­yı ko­ru­mak için da­ha faz­la do­ku üre­tir. Bu du­rum­da ses tel­le­ri üze­rin­de top­lu iğ­ne ba­şı bü­yük­lü­ğün­de çı­kın­tı­lar olu­şur. Ya­ni ses te­li no­dül­le­ri sa­nıl­dı­ğı gi­bi yal­nız­ca şar­kı­cı­lar­da, öğ­ret­men­ler­de gö­rü­len bir du­rum de­ğil­dir. İki ya­şın­da­ki ço­cuk­lar­da da­hi ses te­li no­dül­le­ri gö­rü­le­bil­mek­te­dir.” Öz­lem Ak­gün bu ko­nu­da­ki so­ru­la­rı­mı­zı ya­nıt­la­dı.
 
Ço­cuk­lar­da uzun sü­ren ses bo­zuk­luk­la­rı­nın ne­den­le­ri ne­ler­dir?
 
Ge­nel­lik­le, se­sin aşı­rı de­re­ce­de zor­lan­ma­lı ve çok faz­la kul­la­nıl­ma­sı ne­de­niy­le olu­şur. Çok yük­sek ses­le ko­nu­şan, sü­rek­li ba­ğı­ran, her şe­ye ağ­la­ya­rak tep­ki ve­ren ve çok faz­la ko­nu­şan ço­cuk­lar­da ses kı­sık­lık­la­rı da­ha çok gö­rü­lür. Ço­cu­ğun se­si­ni kö­tü kul­lan­dı­ğı dö­nem­ler­de ses kı­sık­lı­ğı da kö­tü­le­şir, an­cak se­si­ni yor­ma­dı­ğı dö­nem­ler­de ses kı­sık­lı­ğı ha­fif­ler.
 
İleride problemlere neden olur mu?
 
Ço­cuk­lar­da­ki ses bo­zuk­luk­la­rı­na en er­ken dö­nem­de mü­da­ha­le edil­me­li­dir. Ak­si tak­dir­de ço­cuk­ta ko­nuş­ma­ya iliş­kin yan­lış dav­ra­nış­lar gi­de­rek alış­kan­lık ha­li­ne dö­nü­şür. Bu ço­cuk­lar ye­tiş­kin­lik dö­nem­le­rin­de de yük­sek ses­le ko­nu­şan, se­siy­le ken­di­ni gös­ter­me­ye, ka­bul­len­dir­me­ye ça­lı­şan ki­şi­ler ha­li­ne ge­le­bil­mek­te­dir. Bu du­ru­mun ken­di­sin­de ve çev­re­sin­de ya­rat­tı­ğı olum­suz et­ki­le­ri fark ede­me­mek­te­dir. Bu­nun ya­nı sı­ra ko­nuş­ma dav­ra­nı­şı­nı de­ğiş­tir­me­di­ği için sü­rek­li dok­tor dok­tor do­laş­mak­ta, bir sü­rü ilaç te­da­vi­le­ri de­nen­mek­te ve ses kı­sık­lı­ğı ne­de­niy­le iş ha­ya­tın­da, sos­yal ya­şan­tı­sın­da sı­kın­tı­lar ya­şa­mak­ta­dır. Pek çok ki­şi ise so­ru­nun çö­zü­mü için cer­ra­hi te­da­vi­ye yö­nel­mek du­ru­mun­da kal­mak­ta­dır.
 
Er­gen­lik­te er­kek ço­cuk­la­rın se­si ne­den de­ği­şir?
 
Er­gen­lik­te­ki ses tel­le­ri­nin bağ­lı bu­lun­du­ğu gırt­lak kas­la­rı er­kek­ler­de öne doğ­ru dik açı ya­pa­cak şe­kil­de bü­yür, adem el­ma­sı de­nen çı­kın­tı olu­şur. Ses tel­le­ri uzar ve da­ha ka­lın bir ses çı­ka­ra­bi­le­cek özel­li­ğe ka­vu­şur. Kız­lar­da ise böy­le bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğın­dan kız­la­rın se­si ay­nı ka­lır­ken er­kek ço­cuk­la­rın se­si ka­lın­la­şır.
 
Bu du­rum dü­ze­lir mi?
 
Bazı erkek çocukları, kendi sesinde meydana gelen bu hızlı değişikliğe adapte olamaz ve ses tellerini doğal çalışma prensibine aykırı kullanır. Bu durum “püberfoni” ya da “mutasyonel falsetto” olarak adlandırılır. Mutasyonel falsetto, çok hızlı tedavi edilir. Zamanında müdahale edilmediğinde yetişkinlik döneminde dahi, kişi bu arada kalmış olan sesiyle konuşmaya devam edebilir.  Ergenlik döneminde ses tellerini doğru kullanmayı öğrenemeyen çocuklar, sosyal yaşantıda ciddi sorunlar yaşar, psikolojileri bozulur. Sesindeki sorun nedeniyle, arkadaş ortamlarına girmek istememe, derslere katılmama, ileri yaşlarda askere gitmek istememe, iş görüşmelerine gidememe, karşı cinsle duygusal ilişki kuramama gibi pek çok soruna yol açabilmektedir.
çocuğunuzun
sesi
kısılıyorsa
dikkat
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir