Medimagazin logo

Aknelere antibiyotiksiz tedavi

Akne tedavisinde geliştirilen üç yeni etken madde, antibiyotik kullanmaksızın sorunun ortadan kalkmasını sağlıyor.
Kaynak: BUGÜN
Aknelere antibiyotiksiz tedavi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Gü­neş ko­ru­yu­cu krem­le­rin ya da nem­len­di­ri­ci­le­rin içi­ne ko­na­bi­len et­ken mad­de­le­rin bu­lun­du­ğu ürün­ler ile ak­ne te­da­vi­si ya­pı­lır­ken, ak­ne son­ra­sı iz­ler de azal­tı­lı­yor. Dün­ya­da far­ma­ko­lo­ji ala­nın­da çok sa­yı­da ça­lış­ma­ya im­za atan ve bu ala­na iliş­kin 16 pa­tent­li ürün ge­liş­ti­ren İtal­yan bi­lim in­sa­nı Dr. Gi­an­fran­co de Pao­li Am­bro­si uy­gu­la­ma­lı der­ma­to­lo­ji kon­gre­si için Tür­ki­ye­’ye gel­di.
 
Koz­me­tik de te­tik­li­yor
 
Ambrossi, ak­ne­nin olu­şu­mun­da, cil­din aşı­rı yağ üre­ti­mi, cilt hüc­re­le­ri­nin faz­la üre­ti­mi ve pro­pi­oni bak­te­ri­um ak­nes di­ye isim­len­di­ri­len bak­te­ri­nin et­ken ol­du­ğu­nu ifa­de etti. Am­bro­si, çev­re­sel et­ken­le­re bağ­lı ola­rak olu­şa­bi­len klo­rak­ne’nin  ise dış aler­jen­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı, ba­zı kim­ya­sal ve koz­me­tik içe­rik­le­re bağ­lı da or­ta­ya çı­ka­bil­di­ği­ni işa­ret etti. Am­bro­si, koz­me­tik ak­ne­sin­de bu ürünlerdeki ak­tif içe­rik­le­rin et­ki­li ola­bil­di­ği­ni söy­le­di.
 
Di­renç ge­liş­ti
 
Akne tedavisinde kullanılan antibiyotiklerde direnç geliştiğine vurgu yapan Am­bro­si, şun­la­rı kay­det­ti: “Ör­ne­ğin erit­ro­mi­sin, bak­te­ri­le­rin di­renç ge­liş­tir­me­si ne­de­ni ile ar­tık 30 yıl ön­ce ol­du­ğu ka­dar et­ki­li ola­mı­yor. Ko­me­don­la­rın yo­ğun ol­du­ğu ak­ne­yi te­da­vi et­mek için kul­la­nı­lan re­ti­no­ik asit tü­rev­le­ri; cil­di so­ya­rak gü­ne­şe has­sa­si­yet ya­rat­tık­la­rı ve cilt­te kı­za­rık­lık ve aler­ji­le­re ne­den ola­bil­dik­le­ri için kul­la­nım­la­rı kı­sıt­la­na­bi­li­yor. An­cak bu ilaç­lar der­ma­to­log­la­rın hâ­lâ ak­ne­ye kar­şı en güç­lü si­lah­la­rı ola­rak gö­rü­nü­yor.”
 
Te­da­vi­de 3 yeni et­ken mad­de
 
Dr. Am­bro­si, te­da­vi se­çe­nek­le­rin araş­tı­rılıp bu kap­sam­da ürün­ler ge­liş­ti­ril­diğini vurguladı. Ambrosi, “Bu ürün­ler, yan et­ki­ye ne­den ol­mak­sı­zın ha­fif ve or­ta se­vi­ye ak­ne­nin te­da­vi­si­ne ko­lay­lık sağ­lı­yor ve gü­ven­li kul­la­nı­la­bi­li­yor. İle­ri se­vi­ye ak­ne­de ise di­ğer ak­ne te­da­vi­le­ri ile kom­bi­ne kul­lan­mak müm­kün ola­bi­li­yor” dedi.
aknelere
antibiyotiksiz
tedavi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir