Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin nasıl uygulanacağına dair Genelge yayınladı!

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin nasıl uygulanacağına dair Genelge yayınladı!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 49022165-010.99 /1714

 

28 ŞUBAT 2013

Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği

 

 

GENELGE

2013/ 2

 

Bilindiği üzere, 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlığımız ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşların teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiş ve kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini işletmek üzere 02/11/2012 tarihi itibariyle il düzeyinde kamu hastaneleri birlikleri kurulmuştur.

 

12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğü 31/12/2012 tarihinde sona ermiş ve mezkur KHK uyarınca kurulan kamu hastaneleri birliklerinin çalışma usullerine ve mali yapısına uygun olarak hazırlanan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren mezkur Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

 

1- Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi başlıklı 8 inci maddede;

 

“Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı genel sekreterin onayıyla kesinleşir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde Hazine payı, SHÇEK payı ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan oranlar dikkate alınarak belirlenen miktarının sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar esas alınacaktır. 209 sayılı Kanunda belirtilen bu oran hâlihazırda %50 olup, yasal paylar düşüldükten sonra kalan tutarın %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenen tutar sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpılarak dağıtılacak ek ödeme tutarı (karar alınan tutar) bulunacaktır. Bağış, faiz ve kira gelirleri personele ek ödeme olarak dağıtılmayacaktır. Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı tutanak altına alınarak genel sekreterliğe yazılı olarak bildirilecektir. Genel sekreter karar alınan tutarı aynen veya Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen sınırları geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylayabilecektir. Genel sekreterin açıklanan şekilde vereceği onay doğrultusunda karar kesinleşecektir.

 

2- Personele dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan “Sağlık Tesisi Kalite Katsayısı” 14/02/2013 tarihli ve 445 Sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Kalite Katsayısının Belirlenmesine İlişkin Yönerge uyarınca belirlenecektir. Mezkur Yönerge’de sağlık tesisi kalite katsayısının belirlenmesinde kullanılacak olan parametreler “Sağlıkta Kalite

 

Standartları Katsayısı” ile “Memnuniyet Katsayısı” olup, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olan mezkur Yönerge uyarınca hesaplanacak sağlık tesisi kalite katsayısının belirlenmesinde Veri İzleme Katsayısı ile Finansal Değerlendirme Katsayısı kullanılmayacaktır.

 

3- Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde “Sağlık tesislerinde özellik arz eden birimler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm uyarınca; özellikli birim için öngörülen katsayıdan faydalanılabilmesi ancak personelin özellikli birim bünyesinde fiilen çalışması koşuluna bağlı olup, sayılan özellikli birimler dışında başka birimlerde çalışan personelin ek ödemesi özellikli birim katsayılarından hesaplanmayacaktır. Bu kapsamda, bir ek ödeme dönemi içinde özellikli birime görevlendirilerek bilfiil özellikli birimde çalışan ve görevlendirildiği süre boyunca özellikli birim dışında başka bir birime hizmet vermeyen personelin ek ödemesi, özellikli birimde çalıştığı süreler için özellikli birim katsayıları üzerinden hesaplanacaktır. Örneğin: dâhiliye servisinde çalışan bir sağlık personelinin 20 gün süreyle acil servise görevlendirilmesi ve bilfiil acil serviste çalışması halinde ek ödemesi; acil serviste çalıştığı 20 gün için özellikli birim katsayılarından, dâhiliye servisinde çalıştığı 10 gün için ise özellikli birimler dışındaki diğer birimler için öngörülen katsayılardan hesaplanacaktır. Sağlık tesisinin tüm birimlerine hizmet veren birimlerde (laboratuvar, röntgen vb.) çalışan personele özellikli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılmayacaktır.

 

4- Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde “Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve hastane yöneticisinin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,” hükmü ile çalışılmayan günler tanımına getirilen istisnalar belirtilmiştir. Mezkur hüküm çerçevesinde, görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve hastane yöneticisinin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin sürelerinde ilgili personel bu sürelerde çalışmış kabul edileceğinden, raporlu geçirilen süreler için uzman tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri de dahil olmak üzere tüm personelin ek ödemeleri sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ve kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak hesaplanacaktır.

 

5- Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunda ek puan verilecek personele ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ek-5 sayılı tablonun 1, 2 ve 3 sıra numaralı bölümünde inceleme heyeti, ihale-satın alma ve muayene komisyonu üyeliklerinden verilecek ek puanlar belirtilmiş olup, bu üç bölümün toplamı % 20’yi aşamayacaktır. Ancak, bu üç bölümün dışında tabloda sayılan diğer bölümlerde öngörülen ek puanlar, ilk üç bölüm için toplamda öngörülen % 20 ek puandan bağımsız olarak ayrı ayrı verilebilecektir. Aynı ek ödeme döneminde, birden fazla eğitim faaliyetine katılan eğiticiler ile ihale ya da muayene komisyonuna katılan personele verilecek ek puan ihale, muayene ve eğitim sayısı oranında arttırılmaz.

 

6- 209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca öngörülen “Mesai dışı çalışma” uygulamasına yön verecek düzenlemeler Yönetmelikte yer almaktadır. Mesai dışı çalışma, hafta içi mesai saatleri, nöbetler ve icap nöbetleri dışında sınırları hastane yöneticisi tarafından belirlenen sürelerde her sağlık tesisi için hizmet gerekleri ve kapasiteye bağlı olarak yapılacaktır.

 

a) Mesai dışı çalışma yapabilecek ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, mesai dışı çalışma günlerinin ve bu günlerdeki sürelerin, mesai dışında çalışacak birimlerin ve personelin hastane yöneticisi tarafından her ek ödeme dönemi öncesinde belirlenmesi gerekmektedir. (Örneğin: mesai saat 17:00 da bitiyor ise A hastanesinde haftada 5 gün, saat 17:00 ile 22:00 saatleri arasında mesai dışı çalışma yapılacağının, mesai dışı çalışmada hangi hizmetlerin verileceğinin ve bu hizmetleri verebilecek personelin belirlenmesi)

 

b) Mesai dışı çalışma uygulaması yapacak olan sağlık tesislerinin, hangi saatlerde mesai dışı çalışma yapılacağını duyurması ve sağlık tesisine başvuru yapan hastaların uygulamadan haberdar edilmesi gerekmektedir.

 

c) Mesai dışı çalışma yapan personele Yönetmeliğin tavan oranlarını gösteren Ek-1 sayılı tablosunda mesai dışı çalışma yapan personel için unvanlara göre ayrı ayrı belirlenen tavan oranlarını geçmeyecek şekilde Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ek ödeme yapılacaktır. Mesai dışı çalışma yapan ikinci basamak sağlık tesisi personelinin ek ödemesi mezkur Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan formüller üzerinden, mesai dışı çalışma yapan üçüncü basamak sağlık tesisi personelinin ek ödemesi ise mezkur Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan formüller üzerinden hesaplanacaktır.

 

d) Mesai dışı çalışma yapacak olan sağlık tesislerinde mesai dışı çalışma kapsamında çalışan personel dışında nöbet tutan tabiplerin nöbette elde etmiş olduğu tabip muayene ve girişimsel işlem puanları, ilgili tabibin mesai içi net performans puanının hesaplanmasında kullanılacaktır. Mesai dışı çalışma yapılan sürelerde nöbet tutan tabipler ile mesai dışı çalışma yapan tabiplerin yapacakları girişimsel işlemler mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı kayıt altına alınacaktır. (Örn. saat 17:00 ile 22:00 saatleri arasında mesai dışı çalışma yapılan bir sağlık tesisinde saat 18.30’da mesai dışı çalışma yapan bir tabibin tabip muayene ve girişimsel işlem puanı mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması için, aynı sağlık tesisinde aynı gün, saat 18.30’da acil serviste nöbet tutan bir tabibin tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ise mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması için ayrı ayrı kayıt altına alınacaktır.)

 

e) Mesai dışı çalışma yapan sağlık tesislerinde mesai dışı dağıtılabilecek tutarın tespiti için öncelikle mesai dışı çalışan tabiplerin mesai dışı çalışılan sürelerde elde ettikleri tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile mesai içi çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplanacaktır. Mesai içi ve mesai dışı üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamının ilgili sağlık tesisi tarafından Yönetmeliğin 8 inci maddesi doğrultusunda belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarına oranlanması sonucu mesai içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek ek ödeme tutarı bulunacaktır.

 

f) Mesai dışı çalışma yapılan sağlık tesislerinde, mesai dışı çalışma yapan personel haricinde aylık çalışma saatinin üstünde çalışan, yani nöbet tutmak vb. sebeplerle fazla mesai yapan personelin söz konusu fazla çalışma süreleri mesai dışı çalışma kapsamında değerlendirilmeyecektir. Mesai dışı çalışmaya ilişkin usul ve esaslar ile çalışma süreleri ve çalışacak personel listesi önceden belirlenmiş olacaktır.

 

7- Yönetmelikte Bilimsel Çalışma Destek Puanına ilişkin “Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele Ek-6 sayılı listede yer alan bilimsel çalışmaları Tıbbi Hizmetler Başkanlığı tarafından belirlenen şekilde belgelemesi halinde belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,” şeklinde düzenleme yapılmış ve ilgili ek ödeme döneminde bilimsel çalışma destek puanları toplamının 10.000 puanı geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31/12/2012 tarihinde yürürlüğü sona eren Ek Ödeme Yönetmeliğinde bilimsel çalışma destek puanının verilme usullerinde, bir önceki yıl yapılan çalışmalardan elde edilen toplam puanın bir sonraki yılın ek ödemelerinde değerlendirmeye alınması usulü de yer aldığından, 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren mezkur Yönetmeliğin Ek-6 sayılı tablosunda öngörülen bilimsel çalışma destek puanlarının verilebilmesi için, 2012 yılı içinde yayımlanmış/atıf yapılmış olan bilimsel çalışmalar da dahil olmak üzere (2011 yılı ve öncesinde yayımlanmış/atıf yapılmış olan bilimsel çalışmalar hariç) 2013 yılında yayımlanan/atıf yapılan bilimsel çalışmaların tıbbi hizmetler başkanlığınca belirlenen şekilde belgelenmesi gerekmektedir. Belgelemesi yapılan bilimsel çalışma için öngörülen ek puan, tabip ve tabip dışı tüm personele belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyle “bilimsel çalışma destek puanı” olarak verilecektir. Ancak, 2012 yılında yayımlanmış/atıf yapılmış olan bilimsel çalışmaların mezkur hüküm uyarınca değerlendirilerek ek puan verilebilmesi için en geç 30 Haziran 2013 tarihine kadar belgelenmesi gerekmekte olup, bu tarihten sonra belgeleme için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8- Ek-5 sayılı tabloda ikinci ve üçüncü basamak yeni doğan yoğun bakım üniteleri, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan tabiplerden “net performans puanı sağlık tesisi puan ortalamasından hesaplanan tabipler” için %20 ek puan öngörülmüş olup, sayılan birimlerde sürekli çalışan uzman ve pratisyen tabiplere, çalıştıkları süreyle orantılı olarak % 20 ek puan verilecektir.

 

9- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde “Kurumca oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde re’sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, tavan ek ödeme tutarını geçemez” hükmü yer almakta olup, anılan hüküm, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan sağlık tesislerine yine Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından görevlendirilen tabipler için uygulanacaktır. Bu madde kapsamında görevlendirilen tabiplere hem asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacak, hem de toplam olarak tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde görevlendirildikleri sağlık tesisinden tabip muayene ve girişimsel işlem puanı üzerinden ek ödeme yapılacaktır. Söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarının takibi, personelin kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi tarafından yapılacaktır. Personelin re’sen görev yaptığı sağlık tesisi, personele ek ödeme yapmadan önce personelin tavan ek ödeme tutarı ile personele yapılan brüt (gelir vergisi ve damga vergisi dahil) ek ödeme tutarını asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden yazılı olarak talep edecektir. Fazla ödemeye mahal verilmemesi bakımından; yazılı bildirimi müteakiben, personele asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi tarafından yapılan brüt ek ödeme tutarı dikkate alınarak personelin tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde ek ödeme yapılacak ve bu tutar personelin asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine bildirilecektir. Birliğe bağlı sağlık tesisleri arasında Genel Sekreter tarafından yapılan görevlendirmeler ile koordinatör genel sekreter tarafından birlikler arasında yapılan görevlendirmeler bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

10- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Bakanlığımız dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından en az bir ay süreyle veya haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerine görevlendirilen sağlık personeli”ne yapılacak ek ödemelere ilişkin düzenlemeleri içermekte olup, sağlık tesisleri arasında yapılan personel görevlendirmelerinde yapılacak ek ödemeler, söz konusu fıkra kapsamında yapılmayacaktır.

 

11- Yönetmeliğin Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablosunda “ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri” için “1,30” kadro unvan katsayısı öngörülmüştür. 1,30 katsayısı; ADSM ve diş hastaneleri dışında kalan ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan diş tabiplerine yönelik olup, ADSM ve diş hastanelerinde fiilen çalışan diş tabipleri ile fiilen bu birimlerde çalışmayan ancak ek ödemelerini ADSM ve/veya diş hastanesinden alan tüm diş tabipleri için de (Bakanlık merkez teşkilatına, ceza infaz kurumlarına, Başbakanlık Makamına görevlendirme vb.) kadro unvan katsayısı “1,10” olarak hesaplanacaktır. Ancak, E2 ve E3 grubu entegre hastanelerde çalışan ve ek ödemelerini ilişkilendirildikleri ADSM veya diş hastanesinden alan diş tabiplerinin kadro unvan katsayısı, halihazırda E2 ve E3 grubu entegre hastanelerde çalışmaları nedeniyle “1,30” olarak hesaplanacaktır.

 

12- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden Birliğe bağlı sağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm doğrultusunda, Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelin sağlık tesislerine geçici görevlendirmesi durumunda, bu personele geçici görevli olduğu sağlık tesisi tarafından mezkur Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılacak ve yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun

 

Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmayacaktır. Bu sebeple, kadrosu merkez teşkilatlarında olup sağlık tesislerine en az bir ay itibariyle geçici görevlendirilen personele mükerrer ek ödeme yapılmaması için merkez teşkilatı birimleri tarafından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmayacaktır.

 

13- Yönetmelikte devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesine dönüşen sağlık tesislerinin ek ödemelerine ilişkin düzenlemeye yer verilmemiş olup, bu durumda bulunan hastanelerde eğitim araştırma hastanesi onayı alınmış ise ek ödeme hesaplamaları üçüncü basamak ek ödeme hesaplama usullerine göre yapılacaktır. Üçüncü basamak ek ödeme hesaplamaları; eğitim kliniği oluşan birimlerde çalışan tabiplere “bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar” için öngörülen formüller üzerinden, eğitim kliniği oluşmamış birimlerde çalışan tabipler için ise “bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar” için öngörülen hesaplama formülleri üzerinden yapılacaktır.

 

14- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde “Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır.” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm doğrultusunda, kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele (örneğin: uzmanlık eğitimi amacıyla üniversitelere görevlendirilen personel) kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi tarafından performansa dayalı ek ödeme yapılmayacaktır. Söz konusu personelden tabip olanlara 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi uyarınca öngörülen Döner Sermaye Sabit Ödemesi yapılmayacak olup, tabip ve tabip dışı tüm personele yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılacaktır.

 

15- Yönetmeliğin Ek-4 sayılı tablosunda “Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları”nın Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolarda “kendi kadro unvan katsayısı” olarak “0,80” katsayısı öngörülmüştür. Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinden kasıt, ilgili sağlık tesisi bünyesinde çalışmakta olan ve puanı bulunmayan tabipler olup, bunların dışında Ek-4 sayılı tabloda “kendi kadro unvan katsayısı” üzerinden hesaplama yapılacak durumlar için Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolarda ilgili personel için öngörülen katsayılar kullanılacaktır. (örn. Pratisyen tabiplere “1,10”, uzman tabiplere “2,50” gibi)

 

16- Yönetmelikte yer alan “üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen rotasyonlarda, kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları klinik/sağlık tesisi puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Asistanlar kendi sağlık tesislerindeki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince hastane yöneticisinin kararıyla yan dal kliniğinden değerlendirilebilir” hükmü uyarınca, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen sağlık tesisi içi ve sağlık tesisi dışındaki tüm rotasyonlarda bulunan tüm asistan ve yan dal asistanlarına, rotasyon süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılacaktır. Rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları, hem kadrolarının bulunduğu hem de rotasyonda bulundukları sağlık tesisinin klinik/sağlık tesisi puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmeyecektir. Aile hekimliği asistanlarının ek ödemelerinde de; rotasyon süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi puan ortalaması esas alınacak olup, aile hekimliği eğitim kliniğinin bulunmadığı durumlarda bağlı oldukları koordinatör kliniğin klinik hizmet puan ortalaması ile rotasyonda bulundukları kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları dikkate alınmayacaktır.

 

17- Yönetmeliğin Ek-4 sayılı tablosunun C/1 bölümünde “Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliği bulunan uzman tabiplerin hastane yöneticisinin teklifi ve Genel

 

Sekreterin onayı ile ilgili dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının %80’ine kadar belirlenen oran üzerinden değerlendirileceği” hükmü yer almaktadır. Anılan hükmün uygulanmasına yönelik olarak;

 

Söz konusu hüküm kapsamında tabip muayene ve girişimsel işlem puanı, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinden veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliğinden kaynaklı olarak sağlık tesisi puan ortalamasının altında kalan uzman tabipler hakkında hastane yöneticisi tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır. Hastane yöneticisi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, bu hüküm kapsamında uygun görülen uzman tabipler ve sağlık tesisi puan ortalamasının % 80’ini geçmeyecek şekilde her uzman tabip için ayrı ayrı belirlenen ek ödeme oranları, hastane yöneticisinin gerekçeleri ile birlikte genel sekreterin onayına sunulacaktır.

Genel sekreter, hastane yöneticisi tarafından bu hüküm kapsamında uygun görülen uzman tabipler ve belirlenen ek ödeme oranları hakkında gerekli değerlendirmeyi aşağıdaki usullere göre her uzman tabip için ayrı ayrı yapacaktır;

 

a) Hastane yöneticisi tarafından uygun görülenlerin genel sekreter tarafından da uygun bulunması durumunda ilgili uzman tabibin ek ödemesi; hastane yöneticisi tarafından sağlık tesisi puan ortalamasının % 80’ine kadar belirlenmiş olan oran üzerinden yapılan hesaplama ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanı üzerinden yapılan hesaplama neticesinde yüksek bulunan net performans puanı üzerinden değerlendirilecektir. Genel sekreter tarafından oran değiştirilmeyecektir.

 

b) Hastane yöneticisi tarafından bu hüküm kapsamında uygun görülen uzman tabiplerin genel sekreterce uygun bulunmaması halinde ise, ilgili uzman tabip anılan hüküm kapsamında değerlendirilmeyecek, ek ödemesi o dönem elde ettiği tabip muayene ve girişimsel işlem puanı üzerinden hesaplanacaktır.

 

Hastane yöneticisi ve genel sekreter mezkur hüküm kapsamında değerlendirme yaparken, ilgili branşta bulunan tüm uzman tabiplerin durumu ile sağlık tesisinin koşulları, hasta popülasyonu, ilgili uzman tabibin o ayki çalışma süresi, ilgili branşın hasta sayısındaki aylık veya mevsimsel değişiklikler gibi hususlarda her dönem (ay) için ayrı bir değerlendirme yaparak karar verecektir.

 

Anılan hüküm kapsamında değerlendirilmesi gereken uzman tabipler, 15/02/2013 tarihli ve 459 sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Girişimsel İşlemler Yönergesi”ne göre puanı hesaplanan uzman tabipler olup, ilgili dönemde elde ettikleri tabip muayene ve girişimsel işlem puanının sağlık tesisi puan ortalamasının altında gerçekleşmesi halinde ek ödemeleri sağlık tesisi puan ortalamasının % 80’ine kadar belirlenen oran üzerinden değerlendirilebilecektir. İlgili ek ödeme döneminde, aktif çalışılan gün katsayısı 1 (bir) ve 1 (bir)’in altında olan tüm klinisyen uzman tabipler anılan hüküm kapsamında değerlendirilebilecektir.

 

14/02/2013 tarihli ve 447 sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca tespit edilen "birim performans katsayısı", sağlık tesisi puan ortalamasının % 80’ine kadar belirlenen oran üzerinden yapılacak hesaplamada da dikkate alınacaktır.

Ek ödemesi sağlık tesisi puan ortalamasının % 80’ine kadar belirlenen oran üzerinden değerlendirilecek olan uzman tabiplerin ek ödemesi örnekte gösterildiği şekilde hesaplanacaktır. (İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan uzman tabiplerde her iki hesaplamada da birim performans katsayısı kullanılacaktır.) Yüksek bulunan net performans puanı esas alınacaktır.

 

1) Uzman tabiplerin tabip muayene ve girişimsel işlem puanları üzerinden yapılan hesaplama neticesinde bulunacak net performans puanı

 

Örneğin; sağlık tesisi puan ortalaması 20.000 puan olan bir devlet hastanesinde A uzman tabibinin 10.000 tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının (TMGİP) olduğunu varsayalım. (Bilimsel çalışma destek puanı ve ek puanın bulunmadığı varsayılmıştır.)

Net Performans Puanı = 10.000 x 2,50 + 0 + 0 = 25.000

2) Aynı uzman tabibin sağlık tesisi puan ortalamasının % 80’ine kadar belirlenen oran üzerinden değerlendirildiği ve ilgili ayda aktif çalışma gün katsayısı 0,93 olduğunu varsayalım.

7

 

Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasının Ek-4/C’de belirtilen oranı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)

Net Performans Puanı = (20.000 x 0,80 x 2,50 x 0,93) + 0 + 0 = 37.200

Her iki net performans puanı karşılaştırılarak yüksek bulunan net performans puanı olan 37.200 puan üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

Üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise bir kliniğe bağlı olarak çalışan uzman tabipler ile bir kliniğe bağlı çalışmayan uzman tabiplerin mezkur hüküm kapsamında değerlendirilmesi halinde, her iki hesaplamanın da Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 5 numaralı alt bendinde yer alan formül üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

18- Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunda “Bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapmak üzere Hastane yöneticisi/Başhekim tarafından görevlendirilen (en fazla 2) personel” için % 20 ek puan öngörülmüştür. Yönetmeliğin öngördüğü ek ödeme hesaplamalarını fiilen yapan personelden kasıt; ilgili ek ödeme döneminde gerekli hesaplamaları yaparak ek ödeme bordrolarını hazırlayan personel olup, fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapmayan ve ek ödeme bordrolarını hazırlamayan ancak ek ödemelerden sorumlu olarak görevlendirilen ve fiilen hesaplamaları yapmayan diğer personelin söz konusu ek puandan faydalanmaları mümkün değildir.

 

19- 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğü 31/12/2012 tarihinde sona erdiğinden, bu Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan genelge, genel yazı ve duyuru mahiyetindeki tüm düzenleyici işlemlerin yürürlüğü de 31/12/2012 tarihinde sona ermiştir. Diğer taraftan, 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden yayımlanan genelge ve genel yazılara yönelik olarak açılmış ve halen devam etmekte olan davalara yönelik verilecek yargı kararlarına ilişkin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27 nci ve 28 inci maddelerindeki süreler ve uygulamaya ilişkin hususlar hariç olmak üzere, 12/5/2006 tarihli ve 26166 Resmî Gazete sayılı Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden yayımlanan genelge ve genel yazılara yönelik verilmiş bulunan yargı kararlarının da 31/12/2012 tarihi itibariyle uygulama kabiliyeti kalmamıştır.

 

Bilgilerinizi ve yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Uz. Dr. Hasan ÇAĞIL

Kurum Başkanı

DAĞITIM:

87 Kamu Hastaneleri Birliğine

son
daki̇ka:
sağlık
bakanlığı
ek
ödeme
yönetmeliğinin
nasıl
uygulanacağına
yönelik
genelge
yayınladı!
Yorum (84)
göz doktoru
şu %80 işi hangi sivri zekanın aklına gelmiş
0
Cevapla
Haydar
Aynı eğitimi almış, tamamen aynı işi yapan binlerce Hekim sırf SB dışındaki kurumlarda olduğu için EK Ödeme alamazken görmezden, bilmezden, duymazdan gelenlerin bu adaletsizliğe bugüne dek hiç bir çözüm üretmemelerini hayretle karşılıyorum?
0
Cevapla
A.K.
İçeriğiyle çok ilgilenmiyorum,çünkü ne dersek diyelim,kar etmiyor.Biz yazıp çizdikçe daha beter oluyor.Çünkü mühür kimdeyse Süleyman odur.Ne zaman yatacak siz ondan haber verin...
0
Cevapla
t.m.
göstermelik döner sermaye komisyonunu iptal edin.son söz genel sekretere ait ve nihai karar ise ne iş yapar bu komisyon.
0
Cevapla
drhaso
daha dün bir bu gün iki bu genelgeyi açıklayıcı genelgede gerekir yakında sonra yönergeler gelir günler bu şekilde geçer gider sonra 2013 2017 stratejik değerlendirme belgesi gibi bir döküman hazırlarsınız bunca yalan dolanı başarı diye büyük bir yalanla kakalarsınız. (2013-2017belgesini okuyun: insan biraz utanır veya bu belgeleri doktorlara göstermez "performans sistemi başarısından dolayı tüm doktorlar muayenehanelerini kapattı" cümlesini kurmaz biraz edepli olurdunuz. sahi kim hazırladı bu belgeyi adını verinde bu alet sayısı rakamları nerden almış nasıl kurgulamış kendisinden öğrenelim. yoksa istediği yere tayinini yaptırmak için merkeze alınıp boş durmasın diye sende söyle bir strateji belgesi hazırla deyip oyaladığınız biri olmasın.(askerden biliriz erlerin boş durmaması için solmuş olan çimenleri tek tek toplatırlardı)
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir