Medimagazin logo

Bakanlık'tan 'özellikli sağlık hizmetleri planlaması' yazısı

Bakanlık'tan 'özellikli sağlık hizmetleri planlaması' yazısı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 83913885
Konu : Özellikli Sağlık Hizmetlerinin Planlaması.

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: 08.07.2011 tarih ve 29996 sayılı Bakanlık Makam Onayı.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bendi ile 9 uncu maddesinin (c) bendi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) bendi, 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında "ülkemizde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, kalp merkezleri, onkoloji hizmetleri organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini planlamak, bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak" görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bakanlığımızca yapılan sağlık hizmet sunucularının bölge merkezli planlamasında, Bakanlığımıza ve diğer hizmet sunucularına ait yatak sayısı, klinik, tıbbi teknoloji, uzman tabip ve diğer sağlık insan gücü bakımından sağlık hizmet kapasitesine ilişkin mevcut durum tespiti yapılmıştır. Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, kamuya ait diğer kurumlara ait yataklı sağlık tesisleri ve özel sektöre ait sağlık kuruluşları bir bütünlük içerisinde değerlendirilmiştir.

Bu planlama ile; bölgesel ihtiyaçların ve hizmet verilen nüfusun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak sağlık insan gücü, sağlık tesisi ve modem tıp teknolojisine uygun ve doğru tespit edilmesi, bu kapasitenin, kamu ve özel ayrımı yapmaksızın akılcı ve verimli kullanılarak atıl kapasite ve kaynak israfına sebebiyet verilmemesi ve eldeki mevcut kapasitenin sağlık hizmet sunumuna olumlu biçimde yansıtılarak hizmetin kaliteli, etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli sunulması, sağlık tesislerinin dengeli dağılımını sağlayarak bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek ve ayrıca tıp eğitiminin kaynağı olan üniversite hastanelerinin de planlanmasında asgari şartlan belirleyerek sağlık hizmetinin sunumunda standardizasyonun sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaçla, mevcut durumun ortaya konulması ve 2023 yılına kadar Bakanlık, üniversite ve özel sektör bakımından ülkemiz sağlık yatırım planlamalarına yön vermek üzere yapılan planlama ilgide kayıtlı Makam Onayı ile "Türkiye'de Özellikli Sağlık Hizmetleri Planlama 2011-2023" adı altında kitap olarak yayımlanarak duyurulmuştur. Özellikli sağlık hizmeti sunan yetişmiş insan gücü sayısındaki artış ve teknolojinin yaygınlaşması nedeniyle yapılan planlamada aşağıda belirtilen huşularda güncelleme yapma ihtiyacı duyulmuştur. Mevcut planlama kriterlerine ek olarak dolu hasta yatak sayısı kriteri eklenmiş olup,

Dolu hasta yatak sayısı: 2014 yılı için özel hastanenin 2013 yıllık yatak doluluk oranı ile toplam yatak sayısının (hasta yatağı ve yoğun bakım yatak sayılarının toplamı) çarpımı sonucu bulunan yatak sayısı, olarak tanımlanmıştır.

"Türkiye'de Özellikli Sağlık Hizmetleri Planlama 2011-2023" kitabında belirtilen planlamalara ilave olarak yapılan söz konusu yeni planlamaya göre talep edilmesi halinde;

1) Kalp merkezi kurulması ve anjiografi cihazı;

a) 200 ve üzeri hasta yatağı bulunan özel hastanelere veya,

b) 100 ve üzeri hasta yatağına sahip en az 33 uzman hekim kadrosu bulunan ve aktif olarak faaliyet gösteren genel hastane statüsündeki özel hastanelerden, dolu hasta yatak sayısı en az 100 olan özel hastanelere veya, bünyesinde, kalp merkezi açılması, koroner anjiografi cihazı kurulması ve bu hastanelerin kardiyoloji uzman hekim kadrosunun 2(iki)'ye, KVC uzman hekim kadrosunun 3(üç)'e çıkarılması,

2) Radyoterapi cihazı;

a. 200 ve üzeri hasta yatağı bulunan özel hastaneler veya,

b. 100 ve üzeri hasta yatağına sahip en az 33 uzman hekim kadrosu bulunan ve aktif olarak faaliyet gösteren genel hastane statüsündeki özel hastanelerden, dolu hasta yatak sayısı en az 100 olan özel hastanelere veya,

c. 100 ve üzeri hasta yatağı bulunan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait toplam yatan hasta sayısının %10'u kadar sağlık turizmi kapsamında hastası bulunan özel hastaneler

bünyesinde radyoterapi cihazı kurulması ve radyasyon onkoloji uzman hekim kadrosunun 2(iki)'ye çıkarılması,

3) PET/CT cihazı;

a. 200 ve üzeri hasta yatağı bulunan özel hastaneler veya,

b. 100 ve üzeri hasta yatağına sahip en az 33 uzman hekim kadrosu bulunan ve aktif olarak faaliyet gösteren genel hastane statüsündeki özel hastanelerden, dolu hasta yatak sayısı en az 100 olan özel hastanelere veya,

c. 100 ve üzeri hasta yatağı bulunan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait toplam yatan hasta sayısının %10'u kadar sağlık turizmi kapsamında hastası bulunan özel hastaneler

bünyesinde olarak PET/CT cihazı kurulması ve bu hastanelerin nükleer tıp uzman hekim kadrosunun 1 (bir)'e çıkarılması,

Hususlarını takdir ve tensiplerinize arz ederim.
 

bakanlık'tan
'özellikli
sağlık
hizmetleri
planlaması'
yazısı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir