Medimagazin logo

Akıl hastaneleriyle ilgili dehşete düşüren rapor

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi akıl hastanelerini masaya yatırdı. Hazırlanan rapor dehşete düşürdü.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ - NESRULLAH SONAY
Akıl hastaneleriyle ilgili dehşete düşüren rapor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Üç yıl boyunca izlenen hastanelerde bir çok hastaya kötü muamele yapıldığı belirlendi.‘Tedavi edildi’ diye taburcu edilen hastaların yüzde 60'ı geri döndü. Bazı hastanelerde psikolog bile yok

RU­Hİ­SAK, ilk ra­po­ru­nu uzun sü­re in­ce­le­me yap­tı­ğı psi­ki­yat­ri has­ta­ne­le­ri ile re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­ri üze­rin­de ha­zır­la­dı. BU­GÜ­N’­ün ulaş­tı­ğı ra­por­da psi­ki­yat­ri has­ta­ne­le­ri­nin bu­lun­du­ğu İs­tan­bul İz­mir Ma­ni­sa, Ada­na, Sam­sun il­le­ri zi­hin­sel en­gel­li­le­rin tu­tul­du­ğu mer­kez­ler mer­cek al­tı­na alın­dı.

CİD­Dİ PER­SO­NEL EK­SİK­Lİ­Ğİ VAR

Akıl sağ­lı­ğı has­ta­ne­le­ri in­ce­len­di­ğin­de dok­tor ba­şı­na Ba­kır­köy'de 7.1, Eren­köy'de 16.6, Ma­ni­sa'da 31, Ada­na'da 24.7, ve Sam­sun'da 14.7 ya­tak­lı has­ta dü­şü­yor. 250 ya­tak­lı Eren­köy RSHH'nde hiç psi­ko­log ve sos­yal ça­lış­ma­cı bu­lun­mu­yor.

HAS­TA­LA­RA ŞİD­DET VE TEH­DİT

Akıl has­ta­ne­le­rin­de ila­ca da­ya­lı te­da­vi uy­gu­la­nır­ken has­ta­la­rın psi­ko­te­ra­pi al­ma im­ka­nı ne­re­dey­se yok.  Has­ta­lar sa­bah 6’da kal­dı­rı­lıp bü­tün gün ka­pa­lı or­tam­da ço­ğu kez de ko­ri­dor­lar­da hiç­bir şey yap­ma­dan za­man ge­çi­ri­yor. Hiç kim­se on­la­ra de­ğer ve­rip ko­nuş­ma­dı­ğı gi­bi fi­kir­le­ri so­rul­mu­yor, an­lat­mak is­te­dik­le­ri din­len­mi­yor. Yal­nız­ca dü­ze­ni boz­ma­dan ses­siz sa­kin dur­ma­la­rı bek­le­ni­yor.

Hat­ta zi­ya­ret sı­ra­sın­da hem­şe­ri­le­rin iti­raz sa­hi­bi has­ta­la­rı an­la­ma ça­ba­la­rın­dan çok sus­tur­ma­ya, sin­dir­me­ye yö­ne­lik tep­ki­ler göz­lem­le­di. Bu­nun­la da sı­nır­lı kal­ma­yıp hiz­met­li per­so­ne­lin has­ta­la­ra şid­det kul­lan­dı­ğı­na araş­tır­ma eki­bi ta­nık ol­du. Fi­zi­ki şid­de­ti da­ha çok sağ­lık me­mur­la­rı ve gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor. Has­ta­lar özel­lik­le ge­ce­le­ri ve haf­ta son­la­rı şid­de­te ma­ruz kal­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor. 

Engelliler mahsur

Ra­por­da, has­ta­ne­le­rin tu­va­let ve ban­yo­la­rın fi­zik­sel en­gel­li bi­rey­le­re uy­gun ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Kat­lar­da asan­sör bu­lun­ma­dı­ğı için fi­zik­sel en­gel­li bi­rey­le­rin açık ha­va­ya çı­ka­ma­dık­la­rı tes­pi­ti­ne yer ve­ril­di. Fi­zik­sel en­gel­li bi­rey­le­rin ser­vis­ler­de mah­sur kal­dı­ğı tes­pit edil­di.

Cezalandırmak için yatağa bağlanıyor

Öte yan­dan bu tür te­da­vi­ler­den en son baş­vu­ru­la­cak yön­tem olan tes­pi­tin  (ya­ta­ğa bağ­la­ma) çok yay­gın ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı dik­kat çek­ti. Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü ya­ta­ğa bağ­la­ma­nın müm­kün ol­du­ğun­ca ya­pıl­ma­ma­sı, ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da da sü­re­nin 2-3 saa­ti geç­me­me­si­ni ve bu­nun da en az 24 sa­at ara­lık­lar­la ya­pıl­ma­sı­nı ön gö­rü­yor.

Bu­na rağ­men in­ce­le­nen ka­yıt­lar­da bü­tün has­ta­ne­ler­de sü­re­nin 24 saa­ti aş­tı­ğı tes­pit edil­di. Ço­ğu has­ta­nın al­tı­na yap­mak zo­run­da kal­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Cinsel istismara önlem yok

Bir baş­ka so­run da zi­hin­sel en­gel­li bi­re­yin cin­sel ta­ciz ve is­tis­mar­dan ko­run­ma­sı so­ru­nu. Ra­po­ra gö­re zi­hin­sel en­gel­li has­ta­la­rın cin­sel is­tis­mar du­ru­mun­da göz­lem oda­sı­na alın­dık­la­rı be­lir­til­di.Ra­por­da has­ta­ne­le­rin ta­ciz ve is­tis­ma­ra kar­şı ko­ru­yu­cu, ön­ce­den plan­lan­mış bir po­li­ti­ka­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı.

Yurtlardan akın var

Has­ta ya­tış ka­yıt­la­rı in­ce­len­me­sin­de Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı yurt­lar­dan akıl has­ta­ne­le­ri­ne yö­nel­me ol­du­ğu tes­pit edil­di. Sı­ğın­ma ev­le­ri ve ba­kım ku­rum­la­rın­dan ge­len has­ta­la­rın yüz­de 80’i ta­ciz, en­sest ve te­ca­vüz mağ­du­ru. Te­ra­pi des­te­ği uy­gu­lan­ma­yan bu has­ta­la­rın ge­ri dö­nüş ora­nı­nın ise yüz­de 60 ci­va­rın­da ol­du­ğu be­lir­til­di.

‘Ne ilaç kullandığımı bilmiyorum’

Has­ta­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu te­da­vi ve ilaç­lar ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­mi­yor. Az sa­yı­da has­ta ise dok­to­run ilaç­lar hak­kın­da fik­ri­ni sor­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ba­zı has­ta­la­rı bu ko­nu­da­ki açık­la­ma­sı şu yön­de ol­du: “Te­da­vi­le­ri­miz­le il­gi­li bil­gi ve­ril­mi­yor, ilaç­la­rın ku­tu­la­rın­dan an­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İla­cın ne için ve­ril­di­ği­ni (Sam­sun-37 ya­şın­da-er­kek) ne ilaç kul­lan­dı­ğı­mı bil­mi­yo­rum, söy­le­mi­yor­lar ki psi­ko­log­la da gö­rüş­me ya­pıl­mı­yor. Dok­tor­lar­la da çok kı­sa sü­re­li ve haf­ta­da bir kez gö­rü­şe­bi­li­yo­rum Sam­sun- 26 ya­şın­da-er­kek)”
 

akıl
hastaneleriyle
ilgili
dehşete
düşüren
rapor
Yorum (2)
kaya
Devletin elindeki iş ancak bu kadar olur. Çünkü devletin işinde kimse sorumluluk almaz, muhatab bulamazsınız. Devletin hastasına devletin doktoru, hemşiresi vs bakar, bu kadardır. Daha fazlasını beklemek zaten yersiz bir beklentidir.
0
Cevapla
ssu
ya diğerleri!!! genel hastaneler için de hazırlansın bakalım oralar nasılmış?! üç maymunlar artık uyanıp düşünmeli ve kağıt üzerindeki memnuniyetler, anketleri gerçekten ikinci ve üçüncü basamak hastalar üzerinden yapılarak değerlendirilmeli deniz bitti?!!!
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir