Medimagazin logo

2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası

2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne göre 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atamaları yapılacaktır.

Dönem tayini başvuruları; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://yonetim.sb.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 15/08/2012 tarihi Çarşamba günü başlayıp, 27/08/2012 tarihi Pazartesi günü saat 18.00’da sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olanlar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden dolduracakları 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası Başvuru Formu’nun çıktısını imzalayıp amirine veya notere onaylatmak suretiyle (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 31/08/2012 Cuma günü saat 18.00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye /ANKARA adresinde olacak şekilde APS, özel kargo ile gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını kuraya başvuran personel veya noterden vekâletli vekili tarafından teslim edilecektir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS, özel kargo şirketi ile gönderilen veya elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

1-İstihdam Planlama Komisyonu’nun 14/12/2011 tarihinde yapılan toplantısında 2012 Yılı Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’in altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama 2013 Ocak Dönem Tayinine kadar devam edecektir.

Birinci paragraftaki kısıtlama 2012 yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalar için uygulanacaktır.

2- Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

3- 632 sayılı KHK gereği sağlık hizmetleri sınıfında memur kadrosuna atanan personelden 2012 yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına 27/08/2012 tarihi itibarı ile bulundukları ilde bir yıl süre ile aralıksız olarak Bakanlığımız kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bir yıllık süreden sayılmayacaktır.

4- 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum içi Naklen Atama kurası birim bazında (nokta tayin) ilan edilmiştir.

5- Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 27/08/2012 tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Bakanlığımız kadrosunda fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ancak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 1 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

6-Aday memur iken Aile Hekimliği Sisteminde sözleşme imzalayıp toplamda fiili çalışma süresi 1 (bir) yıl olan sağlık personeli hariç olmak üzere, aday memurluğu devam eden personel kuraya müracaat edemeyecektir.

7- Kuraya Başvuran personel tüm Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarını tercih edebilecektir.

8- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/07/2012 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

a) Kuraya başvuran personelin hizmet puanları 01/07/2012 tarihi itibariyle yeniden gözden geçirilerek 12/09/2012 tarihinde PBS ’den ilan edilecek ve 12/09/2012 tarihinden 14/09/2012 tarihi saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden hizmet puanları itirazları alınacaktır.

b) Alınan itirazlar 18/09/2012 tarihine kadar değerlendirilerek aynı gün PBS’den ilan edilecektir.

c) Yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

9- 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları 31/08/2012–12/09/2012 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilecektir.

10- İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden 12/09/2012 tarihinde ilan edilecektir.12/09/2012 tarihinden 14/09/2012 tarihi saat 18:00’a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar  14/09/2012–18/09/2012 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazlar ile ilgili sonuçlar 18/09/2012 tarihinde ilan edilecektir.

11- Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 31/08/2012 tarihi saat 18:00’dan  sonra gelenlerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12-a) 2011 Eylül ve 2012 Yılı Ocak, 2012 Haziran dönemleri kurum içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasına başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirmesi yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmayanlardan ataması resen iptal edilenlerin, Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20. ve 21. Maddeleri hariç olmak üzere bir yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaklardır.

c) 27/08/2011 tarihinden sonra Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29 uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

d) Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

e) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel 2012 yılı Eylül Dönemi kurum içi naklen atama kurasına müracaat edebileceklerdir. Ancak, kurada yerleşen bu personelin atamalarının yapılabilmesi için kuranın son başvuru tarihi olan 27/08/2012 tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

f) 27/08/2012 tarihi itibariyle; Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden veya herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veyahut ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

g) Stratejik personel (uzman tabip ve tabip) dışındaki çalışanların, kadrolarının bulunduğu ilde,  bağlı bulundukları kurumda açılan münhal yerlere müracaatları halinde, dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven edilse dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, bulunduğu ilde bağlı bulunduğu kurumu dışında diğer bağlı kuruluşların açılan münhal yerlerini tercih edilebilecektir.

h) Kuraya başvuran personelden başvurusu Bakanlığımızın Genel Evrak Şubesine ulaşanlardan başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderecekleri iptal talep dilekçeleri 12/09/2012 tarihi 18.00’a kadar Bakanlığımız Genel Evrak Şubesine gelenlerin talepleri değerlendirilmeye alınacaktır.

13- Kuraya başvurdukları tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri bitenlerin, ilgili Sağlık Müdürlüğünden 30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

14- Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda, 20/09/2012 tarihi Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.

15- Yerleştirme sonuçları Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden (http://yonetim.sb.gov.tr)  ilan edilecektir.

16- Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerini tercih edecek Uzman Tabipler07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak sınavlara ilişkin yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları ve ilgili belgeleri (Yabancı Dil yeterlilik belgesi sahip olmak, Müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak. Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak,

17- Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2012
yılı
eylül
dönemi
kurum
i̇çi
naklen
atama
kurası
Yorum (2)
drperformans
Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’in altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama 2013 Ocak Dönem Tayinine kadar devam edecektir. Birinci paragraftaki kısıtlama 2012 yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalar için uygulanacaktır. KISITLAMA 2012 HAZİRAN ATAMALARINI KAPSIYOR MU? Haziranda ataması çıkıp,gideceği yere göre hazırlık(ev-çocuğunun okulu vb)yapanların durumu ne olacak.kış ortasında aileler bölünecek mi?böyle önemsiz ayrıntılar,düzenlemeyi yapanların pek umurunda değildir ama merak ettim.
0
Cevapla
meliha kabukçu
atananlar açıklandımı
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir