Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığından 'Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği'

Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Sağlık Bakanlığından 'Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği'
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve merkez laboratuvarlarında görev yapan personele, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlara, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve merkez laboratuvarlarında görevli olan memur ve sözleşmeli personeli (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen sağlık personelini, Kurumun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanları, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

b) Analiz ve kontrol laboratuvarları: Kurumun Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarları,

c) Analiz ve kontrol laboratuvarları birim performans puan ortalaması: Analiz ve kontrol laboratuvarları için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen laboratuvar sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

ç) Analiz ve kontrol laboratuvarları toplam puanı: Analiz ve kontrol laboratuvarlarında çalışan tüm personelin net performans puanlarının toplamını,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

e) Bilimsel çalışma destek puanı: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele Ek-7’deki tabloda yer alan bilimsel çalışmaları belgelemesi ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon tarafından onaylanması halinde onayı takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

f) Birim performans kriterleri: İl sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve Kurum için Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgisine göre Bakanlık veya Kurum tarafından belirlenen kriterleri, merkez laboratuvarları için Ek-8’deki ve analiz ve kontrol laboratuvarları için ise Ek-9’daki tabloda yer alan kriterleri,

g) Birim performans puanı: Birim performans kriterleri çerçevesinde tespit edilen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ile (20.000) arasında değişen puanı,

ğ) Çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ve görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve il sağlık müdürlüğü personeli için il sağlık müdürü, merkez laboratuvarları personeli için ilgili genel müdür yardımcısı, Kurum personeli için ilgili başkan yardımcısı tarafından onaylanması halinde kullanılan hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

h) Dönem ek ödeme katsayısı: İl sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri için tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına; merkez laboratuvarları için tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının merkez laboratuvarları toplam puanına; Kurum ile analiz ve kontrol laboratuvarı için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrılan paydan Kurum ile analiz ve kontrol laboratuvarı için ayrılan tutarlardan o aya ilişkin dağıtılabilecek tutarların Kurum ile analiz ve kontrol laboratuvarları toplam puanlarına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

ı) Ek ödeme matrahı: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamını,

i) Ek puan: Bu Yönetmelik kapsamında personelin görev yeri, görev süresi, yapmış olduğu faaliyetler ile benzeri iş ve işlemler için bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde ve Ek-6’daki tabloda öngörülen oranlarda tanımlanmış olan puanı,

j) Entegre ilçe devlet hastanesi: Birinci basamak sağlık kuruluşu kapsamında hizmet veren E-II ve E-III grubu hastaneleri,

k) Geçici veya resen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlık, Kurum veya ilgili mülki amirlikçe verilen süreli geçici görevleri,

l) Hazine payı: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden il sağlık müdürlükleri ile merkez laboratuvarları tarafından elde edilen gayrisafi hasılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılan tutarı,

m) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, özellikli hizmetlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’teki tablolarda belirlenen katsayıları,

n) İkinci görev: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevleri,

o) İl birim performans puan ortalaması: İl sağlık müdürlüğü ve birimleri için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

ö) İl sağlık müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlüklerini,

p) İl sağlık müdürlüğü birimleri: İlçe sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, entegre ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

r) İl sağlık müdürlüğü il puan ortalaması tablosu: Personelin net performans puanının il birim performans puan ortalamasının esas alınarak değerlendirildiği durumlar ile bu durumlara ilişkin süreleri ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarını gösteren Ek-5’te yer alan tabloyu,

s) İl sağlık müdürlüğü il toplam puanı: İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde çalışan personelin net performans puanlarının toplamını,

ş) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

t) Kurum birim performans puan ortalaması: Kurum birimleri için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

u) Kurum toplam puanı: Kurum kadrolarında çalışan tabip ve eczacıların net performans puanlarının toplamını,

ü) Merkez laboratuvarları: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarları,

v) Merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması: Merkez laboratuvarları için tespit edilen performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen laboratuvar sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

y) Merkez laboratuvarları toplam puanı: Merkez laboratuvarlarında çalışan personelin net performans puanlarının toplamını,

z) Net performans puanı: 9 uncu, 14 üncü, 19 uncu ve 24 üncü maddelere göre hesaplanan puanı,

aa) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

bb) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, Ek-1’deki tabloda yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İl Sağlık Müdürlüklerinde ve Birimlerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür:

a) Ek ödeme, personele il sağlık müdürlükleri ve birimlerine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinin, elde ettikleri gelirlerin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İl sağlık müdürlükleri, o dönem elde ettiği gelirden 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ve Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personele yapılacak ek ödeme, döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

b) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personelden, Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile merkez laboratuvarlarına geçici veya resen görevlendirilenlerin ek ödemesi, görevlendirildiği yerden yapılır.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ile Kurum kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlükleri ve birimlerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

ç) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personelin, il sağlık müdürlüğü ve birimlerinde geçici veya resen görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden ek ödeme yapılır.

d) Bakanlık ve Kurum dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında kadrosunun bulunduğu yerden sadece 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır.

e) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personelden 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlenmeler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu birim esas alınarak ek ödeme yapılır.

f) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, il sağlık müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir.

g) İl sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere yetki alan birimlerde işyeri hekimliği/iş güvenliği uzmanlığı yapmak üzere görevlendirilen ve işyerlerine fiilen hizmet veren personelden; işyerleri ile ayda en az 40-80 saat arası sözleşme yapanların hizmet alanı-kadro unvan katsayıları % 10, ayda 80-120 saat arası sözleşme yapanların kadro unvan katsayıları % 20, ayda 120 saat üstünde sözleşme yapanların kadro unvan katsayıları % 30 oranında artırılır. 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirlenen diğer sağlık personelinden ilgili birimde görevlendirilen ve fiilen sahada hizmet verenlere % 10 oranında ek puan verilir.

ğ) Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri yerden yapılacak ek ödeme ile asıl kadro veya pozisyonunun bulunduğu il sağlık müdürlüğünün puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak hesaplanacak ek ödemeden yüksek olan ödenir.

(2) Vekaleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele ilişkin hususlar şunlardır:

a) 657 sayılı Kanuna tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekaleten atananlara;

1) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekaletin, Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları kaydıyla,

vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekalet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “tavan ek ödeme katsayısı” ile “hizmet alanı-kadro unvan katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Kanuna tabi Bakanlık ve Kurum personelinden aynı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “tavan ek ödeme katsayısı” ile “hizmet alanı-kadro unvan katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekaleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça entegre ilçe devlet hastanesi başhekimi olarak görevlendirilenler ile hastane müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “tavan ek ödeme katsayısı” ile “hizmet alanı-kadro unvan katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(3) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan il sağlık müdürlükleri ve birimlerine belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde; söz konusu personele il sağlık müdürlüğünün döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır:

a) En az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

İl sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İl sağlık müdürü.

b) Destek hizmetlerinden sorumlu başkan.

c) Acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan.

ç) Halk sağlığından sorumlu başkan.

d) İlçe sağlık müdürleri veya toplum sağlığı merkezi başkanlarından biri.

e) İl ambulans servisi başhekimi veya başhekimlerinden biri.

f) Halk sağlığı laboratuvar sorumlusu veya sorumlularından biri.

g) Tabip personel arasından bir temsilci.

ğ) Sağlık hizmetleri sınıfı (tabip hariç) personel arasından bir temsilci.

h) Teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarını temsilen bir personel.

ı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan il sağlık müdürlüğü ve birimlerinde en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları il sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yapar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

İl sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Komisyonun başkanı il sağlık müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken; gelir-gider dengesi ile borç-alacak-nakit durumunu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Döner sermaye komisyonunun sekretarya hizmetleri il sağlık müdürü tarafından belirlenen başkan yardımcılığı tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynakları üzerinden belirler. Bu şekilde karar alınan tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan tutarın toplamı Bakanlıkça onaylandıktan sonra dağıtılabilecek tutar olarak esas alınır.

İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde net performans puanının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinin birim performans puanları, Bakanlık tarafından belirlenen birimler itibarıyla tespit edilen kriterlere göre her dönem için hesaplanır.

b) Birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan birim sayısına bölünerek il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel, il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Birim personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Birim performans puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (İl sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)

d) 8 inci maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, il sağlık müdürlüğü il toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

e) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Laboratuvarlarında Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 10 – (1) Merkez laboratuvarlarında görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) Merkez laboratuvarların geliri Sağlık Bakanlığı merkez döner sermayesine gelir olarak kaydedilir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, merkez laboratuvarların o dönem elde ettiği gelirlerden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ve Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını merkez laboratuvarları personeline ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Merkez laboratuvarlarında görev yapan personele yapılacak ek ödeme, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır. Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele, bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılır.

b) Merkez laboratuvarlarından Bakanlık taşra teşkilatına geçici veya resen görevlendirilenlerin ek ödemesi, görevlendirildiği yerden yapılır.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ile Kurum kadrolarında bulunan personelden merkez laboratuvarlarına en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı merkez laboratuvarının döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu merkez teşkilatından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

ç) Bakanlık taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personel ile analiz ve kontrol laboratuvarlarında görev yapan personelin merkez laboratuvarlarına geçici görevle görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı merkez laboratuvarları döner sermayesinden ek ödeme yapılır.

d) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağandışı hallerde ve Bakanlık tarafından belirlenen olağan dışı durumlarda, görevlendirme süresince personele merkez laboratuvarlarından, merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele merkez laboratuvarları tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 30’u oranında ek puan verilir.

e) İnsani ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele merkez laboratuvarları tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve tabip/diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

f) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden 2879 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personele merkez laboratuvarları esas alınarak ek ödeme yapılır.

g) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele aktif çalışılan gün katsayısı ile orantılı olarak merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir.

ğ) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden muayene komisyonu ve kontrol teşkilatı üyeleri için merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 5’i, ihale komisyonu ve doğrudan temin için piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilen personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem bu fıkranın (d) bendi ile bu bentte sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

h) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden Bakanlıkça, hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere merkez laboratuvarlarından, merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde ise merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile tabip ve diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

ı) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlere katılması uygun görülen personele bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere merkez laboratuvarlarından, merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlerin üç ayı geçmesi halinde ve Bakanlıkça zorunlu tutulmayan hizmet içi eğitimlere katılması uygun görülen personele ise merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile tabip ve diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

i) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

j) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, laboratuvardan sorumlu ilgili genel müdür yardımcısının teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir.

(2) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan merkez laboratuvarlarında belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele merkez laboratuvarının döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır:

a) En az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği merkez laboratuvarının döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından döner sermaye komisyonu oluşturulur.

(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdür tarafından belirlenen genel müdür yardımcısı.

b) Döner sermaye işlemlerini yürüten daire başkanı.

c) Laboratuvarlardan sorumlu daire başkanları.

ç) Laboratuvar sorumluları arasından bir temsilci.

d) Tabip personel arasından bir temsilci.

e) Laboratuvarlarda görev yapan tabip dışı personel arasından iki temsilci.

(3) İkinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 12 – (1) Döner sermaye komisyonu genel müdür yardımcısının başkanlığında toplanır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borç-alacak-nakit durumunu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Döner sermaye komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe görevlendirilen daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynakları üzerinden belirler. Bu şekilde karar alınan tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan tutarın toplamı dağıtılabilecek tutar olarak esas alınır.

Merkez laboratuvarlarında net performans puanının belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Merkez laboratuvarlarında görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Merkez laboratuvarlarının birim performans puanları, Ek-8’deki tabloda yer alan kriterlere göre her dönem için belirlenir.

b) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Merkez laboratuvarları personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Merkez laboratuvarı birim performans puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (Merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)

c) 13 üncü maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, merkez laboratuvarları toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

ç) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 15 – (1) Kurum kadrolarında çalışan tabip ve eczacı unvanlı personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Kurum tarafından yürütülür:

a) Kurum kadrolarında bulunup fiilen kurumda çalışan tabip ve eczacılara yapılacak ek ödeme, Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan karşılanır.

b) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, kurum birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

c) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, Kurum başkan yardımcısının teklifi üzerine ek ödeme komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için Kurum birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir.

ç) Kurumda fiilen görev yapan eczacılara aktif çalışılan gün katsayısı ile orantılı olarak Kurum birim performans puan ortalamasının % 50’si, fiilen görev yapan tabiplere ise aktif çalışılan gün katsayısı ile orantılı olarak Kurum birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir.

Kurum ek ödeme komisyonunun teşkili

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Kurum tarafından ek ödeme komisyonu teşkil edilir.

(2) Kurumun ek ödeme komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Kurum başkan yardımcıları.

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı.

c) İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanı.

ç) Tabip personel arasından bir temsilci.

d) Eczacı personel arasından bir temsilci.

(3) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Kurumca yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Kurum ek ödeme komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 17 – (1) Komisyonun başkanı Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri başkan yardımcısıdır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, Kurumun birim performans puanlarını değerlendirerek Bakanlık merkez payından aktarılacak tutar ile hizmet sunum şartlarını esas alarak dağıtılabilecek tutarı belirler. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesi

MADDE 18 – (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrılan paydan Kurum için ayrılan tutardan o aya ilişkin dağıtılabilecek tutar 17 nci madde uyarınca belirlenir.

Kurum net performans puanının belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Kurumda görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Kurum birim performans puanları, Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre her dönem için belirlenir.

b) Kurum birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan birim sayısına bölünerek Kurum birim performans puan ortalaması bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin performans puanı, Kurum birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Kurum personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Birim performans puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (Kurum birim performans puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)

d) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 20 – (1) Analiz ve kontrol laboratuvarlarında görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Kurum tarafından yürütülür:

a) Analiz ve kontrol laboratuvarlarındaki sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup fiilen görev yapan personele yapılacak ek ödeme, Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan karşılanır.

b) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, laboratuvar birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

c) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, laboratuvarlardan sorumlu Kurum başkan yardımcısının teklifi üzerine ek ödeme komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir.

ç) Muayene komisyonu ve kontrol teşkilatı üyeleri için analiz ve kontrol laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 5’i, ihale komisyonu ve doğrudan temin için piyasa fiyat araştırması yapmak için görevlendirilen personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

d) Analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan eczacılara aktif çalışılan gün katsayısı ile orantılı olarak laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 50’si, fiilen görev yapan diğer personele ise aktif çalışılan gün katsayısı ile orantılı olarak laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir.

Analiz ve kontrol laboratuvarları ek ödeme komisyonunun teşkili

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Kurum tarafından analiz ve kontrol laboratuvarları ek ödeme komisyonu teşkil edilir.

(2) Ek ödeme komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri başkan yardımcısı.

b) Laboratuvarlardan sorumlu daire başkanı.

c) Laboratuvar sorumluları.

ç) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelden bir temsilci.

d) Teknik hizmetler sınıfı personelden bir temsilci.

(3) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Kurumca yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Analiz ve kontrol laboratuvarları ek ödeme komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 22 – (1) Komisyonun başkanı Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri başkan yardımcısıdır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, laboratuvarların birim performans puanlarını değerlendirerek Bakanlık merkez payından aktarılacak tutar ile hizmet sunum şartlarını esas alarak dağıtılabilecek tutarı belirler. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri laboratuvarlardan sorumlu daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesi

MADDE 23 – (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrılan paydan analiz ve kontrol laboratuvarları için ayrılan tutardan o aya ilişkin dağıtılabilecek tutar 22 nci madde uyarınca belirlenir.

Analiz ve kontrol laboratuvarları net performans puanının belirlenmesi

MADDE 24 – (1) Analiz ve kontrol laboratuvarlarında görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Laboratuvarların birim performans puanları, Ek-9’daki tabloda yer alan kriterlere göre her dönem için belirlenir.

b) Laboratuvar birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan laboratuvar sayısına bölünerek laboratuvar birim performans puan ortalaması bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda görev yapan personelin performans puanı, laboratuvar birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Laboratuvar personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Laboratuvar birim performans puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (Laboratuvar birim performans puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)

d) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak esaslar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödemeye ilişkin ortak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

b) Bakanlık ve Kurumun kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan personelden aynı Kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında bulunanlara anılan ek 3 üncü madde uyarınca her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılması halinde 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik çerçevesinde aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

c) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

ç) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ile aynı maddenin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcilerinin izinli sayıldığı bu süreler, çalışılmış olarak kabul edilerek birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

d) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dahil edilir.

e) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne görevlendirilen personele bu Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.

Ek ödeme zamanı

MADDE 26 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılır.

Kanuni kesintiler

MADDE 27 – (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun birim performans kriterleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun birim performans kriterleri 30/4/2022 tarihine kadar belirlenir. Birim performans kriterleri belirleninceye kadar ek ödeme hesaplamasında analiz ve kontrol laboratuvarları birim performans puan ortalaması esas alınır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, geçici 1 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddeleri ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 28/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/3/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

sağlık bakanlığı
yönetmelik
birinci basamak sağlık kuruluşları
Yorum (14)
hemşire
herkese eşit ek ödeme talep etmekteyiz, sağlık işi ekip işidr
7
Cevapla
drking
ekip işi ekip işi... herkes kendini doktorla bir görür oldu . doktor ekibin başı o kadar.
83
Cevapla
Sıradan bir Doktor
valla herşey dönüp dolaşıp doktora patlarken sağlık bir ekip işidir eşit ödeme olsun demek biraz saçma kaçıyor tamam ekip işi olsun eşit olalım ama bir dava açıldığında da bir soruşturma başlatıldığında da eşit olalım sorumlu dr deyip kenara çekilmeyelim davalı olarak dr değil oradaki tüm saglık ekibi sorumlu tutulsun o zaman eşit oluruz bak
59
Cevapla
Uzmandr.
EKİP İSİ NE YA?? HAKİM , SAVCİ , MEMUR ADLİYEDE AYNİ PARAYİMİ ALİYOR...BU NE YA EKİP İSİ SACMALİGİ , HEMSİREHANİMLAR , HEMSİR BEYLER , TEKNİSYENLER , LUTFEN , MADDİ KONULARİNİZİ DR DAN BAĞIMSIZ OLARAK GERCEKLESTİRİN, DRLAR SİZİN AĞABABANİZ Mİ?? BİR SAVCİ MAAS , ZAM VS ALİRKEN , ORDAKİ DİGER MEMURLAR , BU ADALET EKİP İSİ , BİZ DE SAVCİYA ZAM KADAR ZAM İSTİYORUZ DİYE AYAKLANİYOR MU??YUZSUZLUK GORDUKTE , BU KADARİ DA PES VALLAHİ..ARKADAS MAASA ZAM İSTİYORSANİZ , DOKTORU NEDEN BAHANE EDİYORSUNUZ..BİZİM MAAŞLAR DUSUK DEYİP , NORMAL İSTEYİN , DRU BAHANE ETMEYİN..NE GARİP YA, HERKES DR PEŞİNDE...Bİ BİTMEDİ ŞU DOKTORU ÖNE SÜRMELER, DRUN GOLGESİNDE HAREKET EDENLER...
96
Cevapla
Sessiz sağlık
Bu yazı tıbbı cihaz ve ilaçtaki eczacıların yaklaşık 4000 lira fazla maaş alması için çıkarılmıştır. Doktorla diğer sağlıkçılar oyalanırken adamlar sessizce işlerini hallettiler. İyi uykular
13
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir